banner640

29 Nisan 2019

Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK KLİNİKLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SAHUKMER) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilen teorik hukuk bilgilerini hukukun gerçek kaynağı olan toplumda ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde kullanmak ve uygulamalı hukuk alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Klinik hukuk alanına ilişkin olarak bu konuda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, sanal duruşma, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

b) Klinik hukuk alanına giren konularda araştırma yapmak, bunları Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, çalışmalarını bülten ve benzeri yayınlarla duyurmak.

ç) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, uygulamalı hukuku hedefleyen çalışmalar hazırlamak, bilimsel ve mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerler ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek.

d) Uygulamaya yönelik hukuki sorunları saptamak, yargı organları, barolar ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmalar yapmak üzere, gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak.

f) Konusu ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

g) Merkezin ilgili alanına giren konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik, projeye dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanlarından birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve ilgili bölümlerle işbirliği yaparak Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcısı ile Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak.

c) Eğitim, araştırma, uygulama ve kurs açma ve bunlara ilişkin konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, yapmış olduğu bilimsel çalışma veya sahip olduğu birikim ile Merkeze yarar sağlayabilecek Üniversite içi ve Üniversite dışı kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on üyeden oluşur. Bu kurula Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir. Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin Danışma Kurulu kararlarında oy verme hakkı bulunmaz.

(2) Danışma Kurulu, Merkez ile barolar, iş dünyası ve öteki kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirir, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün başkanlığında Müdürün çağırısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için herhangi bir toplantı yeter sayısı aranmaz. Danışma Kurulu kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.