banner590

03 Ağustos 2019

Siirt Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına; bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesine bağlı olarak kurulan Siirt Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına; bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Siirt Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak; başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere kamu kurumları ve özel kurumların talebi doğrultusunda araştırma, eğitim, sınav ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerin, kamu kurumlarının ve özel kurumların talebi doğrultusunda eğitim öğretime yönelik seçme, sınıflama, yerleştirme, araştırma, danışma ve rehberlik, öğretimi geliştirme ve benzeri amaçlarla kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması çalışmalarını yapmak.

b) Üniversiteye bağlı birimlerin talebi doğrultusunda, çeşitli araştırmalar kapsamında (akademik personel/idari personel memnuniyeti, öğretim süreci değerlendirmesi ve üniversite yayın eğilimleri ve benzeri) danışmanlık hizmeti vermek ve/veya veri analizi yapmak.

c) Üniversiteye bağlı birimlerde, çeşitli kamu kurumlarında ve özel kurumlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak amacıyla talep edildiğinde danışmanlık hizmeti (sınav, hizmet içi eğitim ve benzeri) sunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ölçme ve değerlendirme ile ilgili gerektiğinde kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, proje yürütmek, kitap, broşür, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar. Rektör tarafından Müdür ve müdür yardımcıları görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi Rektöre sunmak.

f) Yönetim Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

g) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından teklif edilip Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine yeni üye seçilir. Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyeleri görevden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak en az üç ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli görüldüğünde doğrudan Müdürün çağrısı ile ya da Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün yazılı müracaatı ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak.

ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek; kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak.

d) Merkez ile ilgili döner sermaye gelir ve giderlerini takip etmek, Merkeze kaynak temini konusunda karar almak.

e) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.

g) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

ğ) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerilerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kararların alınmasını sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, rektör yardımcıları, Yönetim Kurulu ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en çok 25 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Danışma Kuruluna, ihtiyaç halinde Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir. Rektör tarafından Danışma Kurulu üyelerinin görevlerine son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda bir rektör yardımcısı veya Müdür Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu; Rektörün, Müdürün ya da Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.