banner590

11 Temmuz 2019

Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner580

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv sorumlusu: Dekanlık/müdürlük tarafından birim arşivinden sorumlu olarak görevlendirilmiş personeli,

b) Dekanlık/müdürlük: Sinop Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

c) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu: Sinop Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

ç) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersin AKTS kredisi ile dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam AKTS kredisine bölünmesi suretiyle hesaplanacak değeri,

d) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun olarak ve Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemine (AKTS) göre öğrenci iş yüküne dayalı olarak hesaplanan krediyi,

e) Öğrenci bilgi sistemi (ÖBS): Öğrencilerin ve mezunların iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği bilgisayar otomasyon yazılımını,

f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

g) Önkoşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ya da devam koşulunun yerine getirilmesi gereken dersi,

ğ) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

h) Seçmeli ders: Öğrencinin, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi kendi isteği doğrultusunda aynı düzeydeki başka programların alan içinden veya alan dışından açılmış olan seçmeli dersleri arasından da seçebileceği dersi,

ı) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,

i) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

j) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Sinop Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yarıyıl: Akademik yılı oluşturan, eğitim-öğretimin güz ve bahar olarak uygulandığı her bir dönemi,

m) Yönetim kurulu: Sinop Üniversitesine bağlı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

n) Yükseköğretim programı: Sinop Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda açılmış bulunan önlisans ve lisans programlarını,

o) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimde uygulama

MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile uzaktan öğretim programları açılabileceği gibi birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir.

(2) Bir ders için yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulabilir. Ancak oluşturulacak şubelerdeki öğrenci sayısı zorunlu derslerde 30, seçmeli derslerde 15 kişiden az olamaz. Dersin özelliği nedeniyle daha az öğrenci ile şube açılabilmesi için Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir. Yönetim kurulları seçmeli derslerde ve şube oluşturmada öğrenci sayısı için üst sınır koyabilir.

(3) Zorunlu hallerde farklı yükseköğretim programlarında okutulmakta olan aynı ders için şube birleştirme işlemi Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Seçmeli bir dersin açılabilmesi için ilgili yarıyılda sınıf mevcudu 40 kişi ve altında olan yükseköğretim programlarında en az 10, sınıf mevcudu 41 kişi ve üzerinde olan yükseköğretim programlarında en az 15 öğrencinin derse kayıt yaptırması gerekir. Sınıf mevcudu 10 kişinin altında olan programlarda ilgili yarıyılda yükseköğretim programının müfredatında yer alan asgari seçmeli ders/dersler açılır.

(5) Gerekli hallerde cumartesi ve pazar günleri ders yapılabilir.

(6) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitenin İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Programına ilave edilen pedagojik formasyon derslerinin okutulmasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki öğretim yılının en geç haziran ayı içinde Senato tarafından kararlaştırılır. Fakülte/yüksekokul kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan süreler içerisinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde daha kısa sürede mezun olabilir. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Kesin kayıt

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Öğrenci, kesin kaydını kendisi ya da kanuni temsilcisi aracılığıyla yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt ve kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.

(3) Kaydolan öğrenciye, öğrenciliği süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı öğrencinin bağlı olduğu dekanlığa/müdürlüğe iade edilir.

(4) Üniversitede, tam zamanlı öğrencilik esastır. Kayıtlı olmayan öğrenci, yönetim kurulunun izni olmadan derslere alınmaz.

(5) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, yeniden yerleştirilmediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı ve kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, o yarıyılda alacakları zorunlu, seçmeli ve önkoşullu derslere internet üzerinden ÖBS kanalıyla kaydolmak veya kaydını yenilemek zorundadır. Ders kaydı ve kayıt yenileme işleminden öğrenciler ve danışmanları sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ve/veya kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yaptıramayan ve/veya kaydını yeniletemeyen öğrencilerin kayıtları, katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla yenilenebilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

(3) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarından itibaren, ders kaydı, kayıt yenileme ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri ile mezuniyet işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisiyle dekanlıkça/müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak (F1) notu ile devamsız başarısız durumda oldukları seçmeli dersler, ilgili dönemde tekrar açılmadığı takdirde öğrenciye re’sen bıraktırılır ve yerine aynı krediye sahip başka bir derse kayıt olması sağlanır.

(5) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak başarısız oldukları seçmeli dersler, öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşü ve yönetim kurulunun kararı ile bırakılabilir. Bu durumda öğrenci, o dönemde açılacak olan başka bir seçmeli derse kayıt yaptırır. Bırakılan dersin yerine alınacak ders için tekrar devam koşulu aranır.

Yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarında yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. İlgili mevzuat uyarınca Senato ilave koşullar belirleyebilir.

Dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul mezunlarının lisans programları için öğrenci kabulleri 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde, öğrencilerden 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen esaslara göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencinin ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Stajlar, Krediler, Önkoşullu Dersler, Kredi Transferi

ve İntibak ile Derslere Devam Esasları

Öğretim programları

MADDE 13 – (1) Öğretim programını oluşturan derslerin kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için TYYÇ’ye göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde bulundurularak; ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili dekanlık/müdürlük tarafından hazırlanarak Senatoya önerilir ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programları, öğrencilerin Üniversite içinde başka programlardan da seçmeli ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir.

(3) Öğrencilerin ya da diğer dış paydaşların öğretim programlarına ilave edilmesini istedikleri seçmeli dersler ilgili dekanlık/müdürlük tarafından değerlendirilir. İlgili dekanlık/müdürlük tarafından uygun görülen dersler Senatoya önerilir ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

(4) Yükseköğretim programlarında okutulan derslere ilişkin her türlü değişiklik önerisi, güz yarıyılı için en geç ilgili yılın temmuz ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için en geç bir önceki yılın kasım ayı sonuna kadar ilgili dekanlık/müdürlük tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle Senatoya yapılır.

Stajlar

MADDE 14 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, yönetim kurulunca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar; Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği yönetim kurulunca kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

Krediler, önkoşullu dersler

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim programlarında, AKTS kredisi uygulanır.

(2) Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam hakkını kazanır.

(3) Öğrenciler bir yarıyılda aşağıdaki sıralamaya göre en fazla 45 kredi ders seçebilirler:

a) Alt yarıyıllardan devamsız başarısız durumda olduğu dersler.

b) Alt yarıyıllardan devam mecburiyeti olmadan tekrarlanması gereken dersler.

c) Alt yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.

ç) Alt yarıyıllarda alınarak başarılı olunmuş, ancak not yükseltmek amacıyla yeniden alınmak istenen dersler.

d) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre ilgili yarıyılda alınması gereken dersler.

(4) GANO’su 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler 5 AKTS, 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler 10 AKTS, 3,50 ve üzeri olan öğrenciler 15 AKTS bir üst sınıftan ders alabilirler. Her durumda bir yarıyılda alınan kredi toplamı 45 AKTS’yi aşamaz. Üst sınıftan ders alabilmek için ilgili sınıfta öğrenci bulunması ve seçilecek dersin ilgili yarıyılda açık bulunması gerekir.

(5) Yükseköğretim programının son yarıyılında bu maddenin (3) ve (4) numaralı bentlerindeki koşullara göre ders alan bir öğrencinin mezun olabilmesi için iki dersi kalması durumunda öğrenci ilave olarak bu iki dersi de alabilir. Bu durumda 45 AKTS sınırına bakılmaz.

(6) Önkoşullu dersler ve koşulları, yönetim kurulu tarafından, gerekçeleri de belirtilerek Senatoya önerilir ve Senato kararı ile kesinleşir. Önkoşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça ve/veya devam koşulu yerine getirilmedikçe önkoşullu ders alınamaz.

Kredi transferi ve intibak

MADDE 16 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca; öğrencinin önceki yükseköğretim diploma programında aldığı ve başarılı olduğu dersler, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bu derslere ilişkin krediler ve başarı puanları öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır.

(2) Ulusal bir üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokulun herhangi bir programından mezun olan veya kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucu Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak yükseköğretim programına devam edebilirler. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde ise, önceki yükseköğretim programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yapılır.

(3) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilir.

(4) Önceki öğrenimin değerlendirilmesi neticesinde transfer edilen derslere ilişkin krediler ve başarı puanları öğrencinin GANO hesabında göz önünde bulundurulur.

(5) Kredi transferi ve intibak işlemlerinde, öğrencinin kayıt yaptıracağı sınıfın hesabında önceki öğrenimden transfer edilen derslere karşılık gelen her 30 kredi bir yarıyıla denk sayılır ve öğrencinin kayıt yaptıracağı yükseköğretim programından mezun olabilmesi için alması gereken dersler ve kredileri de göz önünde bulundurularak öğrenimine başlayacağı sınıfa intibakı yapılır.

(6) Önceki öğrenimin değerlendirilmesine ilişkin başvuru öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemde derslerin başlamasını takip eden on iş günü içerisinde yapılır. Süresinde yapılamayan başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak, öğrencinin Üniversitede önceki yarıyıllarda kayıt yaptırdığı derslere ilişkin değerlendirme yapılmaz.

Derslere devam esasları

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için; teorik derslerin en az %70’ine; ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili dekanlık/müdürlüğün isteği halinde, ilgili dekanlık/müdürlüğün yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri arttırılabilir.

(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki toplam saati esas alınır. Ancak ek yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş, öğrenci affı ve benzeri nedenlerle dersler başladıktan sonra kayıtları yapılan öğrencilerin devamsızlıklarının hesabında ilgili dönemde kayıt yaptırdıktan sonra kalan süre kullanılır.

(3) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda resmî olarak görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki mazeretler devamsızlıktan sayılır. Yurt içinde izinli sayılacak öğrencilerden izin süresi on iş gününe kadar olanların izinleri ilgili dekan/müdür tarafından; on iş gününü geçen yurt içi izinler ile tüm yurt dışı izinler ise Rektör tarafından verilir.

(4) Öğrencilerin kamu hastaneleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerden alacakları heyet raporu ile belgelendirecekleri sağlık mazeretleri devamsızlıkların hesaplanmasında mazeret olarak kabul edilir. Ancak, öğrencilerin izinli ve/veya raporlu olduğu süreler de dâhil, toplam devamsızlık sürelerinin bir dersin o yarıyıldaki toplam saatinin %50’sini aşması durumunda öğrenci o dersten devamsız başarısız sayılır.

(5) Öğrencinin daha önce devam koşulu yerine getirdiği dersler için, ilgili dekanlık/müdürlüğün yönetim kurulunca belirlenen dersler ile bağımsız olan uygulama, laboratuvar, staj ve benzeri dersler hariç olmak üzere, yeniden devam koşulu aranmaz. Devam koşulu olmayan derslerde de ara sınavlara girmek zorunludur.

(6) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca öğrencinin imzası alınmak suretiyle yapılan yoklamalarla tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Ara sınav

MADDE 18 – (1) Bir dersin, her yarıyılda bir ara sınavı yapılır. Ara sınav ile birlikte ya da ara sınav yerine dönem içi diğer değerlendirme yöntemleri uygulanabilir.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır puan almış sayılır.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı

MADDE 19 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için, ders kaydının yaptırılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler.

(4) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplamasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

Sınavlar ve yapılış şekilleri

MADDE 20 – (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının tarih ve yerleri başlama tarihinden en geç bir hafta önce; mazeret, mezuniyet ve ortalama yükseltme sınavlarının tarih ve yerleri başlama tarihinden en geç iki gün önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğrenci, bir günde bir yarıyıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir. Mazeret ve ortalama yükseltme sınavları için bu şart aranmaz.

(5) Gerekli hallerde, cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(6) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.

(7) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır.

(8) Ölçme-değerlendirmede çeşitlilik esas olup uygulama, ödev, sunum, proje, arazi/saha çalışması, laboratuvar, öğrenci ürün dosyası gibi faaliyetlerin sınav yerine ve/veya sınavla birlikte kullanılabilmesi için dersin öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Paketi üzerinden ders değerlendirme ölçütlerinin tanımlanması ve yönetim kurulunun da onayı alınmak suretiyle, öğrenciye duyurulması gerekir.

(9) Uzaktan öğretim programlarında sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden online olarak yapılabilir. Birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bazı derslerin, uzaktan öğretim programlarından alınması durumunda, ilgili derslere ilişkin sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden yapılabilir.

(10) Yönetim kurulu ve/veya Üniversite yönetim kurulu kararı uyarınca şubelere bölünerek okutulan derslerin sınavları aynı sorular ve cevap anahtarları kullanılmak suretiyle eşzamanlı olarak yapılır.

(11) Sınavlar ve sınav yerine geçen uygulamaların değerlendirme şekli ve cevap anahtarı sınavı müteakip iki hafta süre ile ilan edilir.

(12) Sınav ve/veya sınav yerine geçen uygulamaların değerlendirme sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Ders değerlendirmesinin özelliğinden dolayı belirtilen tarihlerde ilan edilemeyecek ara sınavlara, ilgili öğretim elemanının teklifi üzerine birim yönetim kurulu karar verir ve bu durum sınavlar başlamadan önce öğrenciye duyurulur.

(13) Öğretim elemanı tarafından her yarıyıl sonunda verdiği derslere ait yoklama çizelgeleri, sınav evrakı (soru kağıtları, cevap kağıtları, puanlanmış cevap anahtarı, imzalı sınav sonuç çizelgeleri, sınav yoklama tutanağı) kapalı zarf ya da uygun materyal içerisinde ve dizi pusulası ile birlikte arşiv sorumlusuna teslim edilir. Proje, ürün dosyası gibi muhafazası zor ya da değerlendirilmesini müteakip öğrenciye iade edilen sınav materyali kamera, fotoğraf makinası gibi uygun bir araçla dijital ortama aktarılır ve bu haliyle ya da fotoğraf çıktıları sınav evrakı ile birlikte arşiv sorumlusuna teslim edilir.

Mazeret, mezuniyet ve ortalama yükseltme sınavı

MADDE 21 – (1) Yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret sınavı açılır.

(2) Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin en fazla üç tanesinden başarısız olan öğrenciler; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yazılı başvuruları halinde, yönetim kurulu kararıyla, mezuniyet sınavına alınırlar. Bu sınavlarda alınan puan, tam puanın %60’ı ise öğrenci başarılı sayılır. Mezuniyet sınavından başarısız olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen süreler içerisinde bu dersi/dersleri tekrar eder. Yükseköğretim programında zorunlu stajı bulunan öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi, mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar. Uygulamalı olan derslerle ilgili mezuniyet sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği yönetim kurulu tarafından belirlenir. Mezuniyet sınavının mazereti yoktur.

(3) Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin tümünden başarılı olup GANO’su 2,00’ın altında kalan öğrenciler GANO’larını öngörülen seviyeye çıkarmak için Üniversitede öğrenimleri boyunca (DC) ve (DD) notu ile başarılı oldukları dersler arasından tercih edecekleri ders/derslerden mezuniyet sınavlarının bitimini takip eden ilk üç iş günü içerisinde yazılı olarak başvuruları üzerine, yönetim kurulu kararıyla, ortalama yükseltme sınavına alınırlar. Ortalama yükseltme sınavı sonuçlarına göre GANO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olurlar. Ancak GANO’su 2,00’ın altında kalan öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen süreler içerisinde (DC) ve (DD) notu ile başarılı oldukları ders/dersleri devam koşulu aranmaksızın tekrar ederler. Yükseköğretim programında zorunlu stajı bulunan öğrencilerden, tüm derslerden başarılı olanlar da stajını yapmamış olsalar dahi, ortalama yükseltme sınav hakkından yararlanırlar. Uygulamalı olan derslerle ilgili ortalama yükseltme sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ortalama yükseltme sınavlarının mazereti yoktur.

(4) Staj ve uygulama gibi derslerden mezuniyet ve ortalama yükseltme sınav hakkı verilmemesine yönetim kurulu karar verir. Bu durumda öğrenciler açıldığı dönemde bu dersi/derslerini tekrar ederler.

Başarı notu

MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav ve/veya dönem içi değerlendirmelerinden alınan puanın %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından ya da dönem sonu değerlendirmelerinden alınan puanın %60’ı toplanarak hesaplanır. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir.

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı ya da dönem sonu değerlendirmelerinden alınan puanın en az 50 ve dönem sonu başarı puanının da en az 50 olması zorunludur.

(3) GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler ulusal ve uluslararası değişim programından yararlanamazlar.

(4) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, başvuruda bulunmaları halinde Üniversite bünyesinde ortak ad, kod ve kredi ile okutulmakta olan zorunlu yabancı dil ve bilgisayar derslerinden akademik takvimde belirlenen tarihlerde, seviye tespit sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesinde 25 inci madde hükümleri uygulanır. Gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, ortak ad, kod ve krediye sahip bu dersler için öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur ve notları başarı notu olarak kaydedilir.

(5) Seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, bu dersleri açıldığı yarıyılda alarak başarılı olmak zorundadır.

Sınavlarda kopya

MADDE 23 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan veya bunlardan birini yaptığı daha sonra tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına akademik takvimde ilgili sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren beş iş günü içinde maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilir.

(2) İtiraz; ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Durum dersin öğretim elemanına iletilir ve görüşü alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.

(3) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, not düzeltme formu ile birlikte gerekçeli başvurusunu akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır. Dekanlık/müdürlük başvuruyu karara bağlar ve uygun görmesi halinde not düzeltme formunu onaylayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir.

(4) Bu maddede belirtilen itirazlar dışında yapılacak her türlü sınav sonuç değişikliklerinde öğretim elemanı, not düzeltme formu ve gerekçesini akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe sunar. Yönetim kurulu not değişiklik teklifini karara bağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesi ve Diplomalar

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:

Puan                  Not              Katsayı                    Derece

88–100              AA              4,00                         Pekiyi

79–87                BA              3,50                         Pekiyi

70–78                BB               3,00                         İyi

65–69                CB               2,50                         İyi

60–64                CC               2,00                         Orta

55–59                DC              1,50                         Başarılı

50–54                DD              1,00                         Başarılı

                          G                                                 Başarılı, geçer

30–49                FD               0,50                         Başarısız

00–29                FF               0                              Başarısız

                          F4                1,50                         Başarısız

                          F3                1,50                         Başarısız

                          F2                0                              Başarısız – sınava girmedi

                          F1                0                              Devamsız başarısız

                          K                                                 Başarısız, kalır

(2) Yukarıdaki harf notlarından;

a) G notu, GANO’ya dahil edilmeyen başarılı, geçer dersleri ifade eder.

b) Geçmez notlar ve anlamları ise şunlardır:

1) K: GANO’ya dahil edilmeyen başarısız, kalır dersler.

2) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

3) F2: Devam etti, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi.

4) F3: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girdi, yarıyıl sonu sınav notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

5) F4: Devam etti, bütünleme sınavına girdi, bütünleme sınav notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

c) FF, FD: Devam etti, yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmeye hak kazandı, ancak ara sınav puanının %40’ı ile yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavı puanının %60’ının toplamı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız dersleri ifade eder.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 26 – (1) GANO, öğrencinin fakülteye/yüksekokula kayıt olduğu tarihten itibaren, kaydolduğu her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, işlem virgülden sonra iki basamak yürütülerek yapılır.

(2) Ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında, öğrencinin G ve K notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Diploma, diploma eki, mezuniyet belgesi, onur ve yüksek onur belgesi

MADDE 27 – (1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayan mezun öğrencilere, önlisans veya lisans diploması verilir.

(2) Önlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, lisans programlarından mezun olabilmek için en az 240 AKTS ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Hazırlık sınıfında alınan derslere ilişkin krediler bu hesaplamaya dâhil değildir. Öğrenimi sırasında veya mezuniyet aşamasında öğretim programındaki derslerle kredisini tamamlayamayacağı belirlenen öğrenci takip eden yarıyıldan itibaren seçmeli ders alarak kredisini tamamlayabilir.

(3) Mezun olabilmek için GANO’nun en az 2,00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında GANO’su 2,00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar.

(4) Mezun öğrencilere, almış oldukları derecelerin, akademik ve mesleki tanınırlığını tüm dünyada kolaylaştırmak üzere diploma ile birlikte İngilizce olarak düzenlenen diploma eki verilir.

(5) Mezun öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar, mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günden sonra ilgili dekanlık/müdürlük tarafından mezuniyet belgesi verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, mezun olduğu sınav döneminin/staj döneminin son günüdür. Ancak, ilgili sınav/staj dönemi içerisinde mezuniyet işlemi gerçekleştirilen öğrencilerin mezuniyet tarihi, mezuniyet belgesinin düzenlendiği tarihtir.

(6) Ağırlıklı başarı ortalaması, 3,00-3,49 arasında olan mezun öğrenciler onur, 3,50 ve daha yukarı olan mezun öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen mezun öğrencilere, bu durumunu gösteren bir belge verilir.

(7) Diploma, diploma eki, mezuniyet, onur ve yüksek onur belgeleri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenir ve teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Mazeretler ve Kayıt Silme

Kayıt dondurma ve mazeret

MADDE 28 – (1) Öğrenciler; belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı yarıyılın başından başlamak koşuluyla öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Kayıt dondurma başvurusu her eğitim-öğretim döneminde dersler başlamadan önce yapılır. Dersler başladıktan sonra yapılan kayıt dondurma başvuruları dikkate alınmaz.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Resmî makamlarca verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Birinci derecede akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde, bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belgelemesi.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini resmî makamlarca verilecek bir belgeyle belgelendirmesi.

d) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesini gerektirmeyen kesinleşmiş mahkumiyet halinin olması.

e) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerin bulunması.

(3) Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimini takip eden iş günü mesai bitimine kadar, ilgili dekanlık/müdürlüğe yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler işleme konulmaz. Sağlık raporu yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Kayıt silme

MADDE 29 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde, yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.

b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine on sekiz aydan daha fazla ara vermek zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş olmak.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen öğrenci, Üniversite tarafından verilen öğrenci kimlik kartını iade eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hazırlık sınıfı

MADDE 30 – (1) Hazırlık sınıfı bulunan yükseköğretim programlarında yabancı dil yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği ile hazırlık eğitimine ilişkin kayıt, devam, uygulama, değerlendirme ve ilgili diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Telafi dersi

MADDE 31 – (1) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda görevlendirilen, izin verilen veya sağlık mazeretleri nedeniyle derslerini program dâhilinde veremeyen öğretim elemanları, mazeretlerinin/izinlerinin bitimini takip eden beş iş günü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak bilgi vermek ve öğrenciye duyurmak suretiyle telafi dersi yapabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin resmî yerleşim yeri adresine taahhütlü posta yoluyla gönderilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 31/8/2014 tarihli ve 29105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Önlisansve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce kayıt olmuş öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler 31/8/2014 tarihli ve 29105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu öğrenciler ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önceki dönemlere (ara sınıflara) yatay geçiş, dikey geçiş, af ve benzeri nedenlerle bu Yönetmeliğin yayımından sonra kayıt yaptıracak/intibak ettirilecek öğrencilere, 17 nci maddenin dördüncü fıkrası ve 21 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.