T.C.
DANIŞTAY
2. DAİRE
E. 2021/10369
K. 2022/776
T. 23.2.2022

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK DEĞERLENDİRME KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Değerlendirme Kurulu Kararında Yer Verilen Gerekçeler Uyuşmazlık Konusu Terfi Döneminde Terfii Hak Eden ve Terfi Ettirilen Personele İlişkin Listeyle Listede Yer Alan Personelin Kıdem Dikkate Alınmaksızın Tüm Liyakat Koşullarına Göre Değerlendirmesinde Dikkate Alınması Gereken Ölçütlerin Rütbe Terfiine Aday Personel Yönünden Eşit Objektif ve İstikrarlı Şekilde Uygulanmadığı Sonucuna Varıldığından Davacı Hakkında Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )

LİYAKAT KOŞULLARI ( Liyakat Yönünden Davacıya Göre Eşit veya Çok Yakın Durumda Olan Personelin Terfi Ettirilmesine Rağmen Davacının Terfi Ettirilmemesinin Hukuki Nedenlerinin Ortaya Konulması Gerektiği - Hakkında "Terfi Etmez" Kararı Verilen Davacının Kıdem Sıralamasında 292. Sırada Yer Aldığı ve Bekleme Süresi İçerisindeki Yıllara Ait Performans Puanının Çok İyi Düzeyde Olduğu ve Daha Düşük Performans Puanı Olan Bazı Emniyet Amirleri Hakkında "Terfi Eder" Kararı Verildiği/Davacı Hakkında Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uygunluk Olmadığı )

TERFİ İŞLEMİ ( Tüm Liyakat Koşullarına Göre Değerlendirmesinde Dikkate Alınması Gereken Ölçütlerin Rütbe Terfiine Aday Personel Yönünden Eşit Objektif ve İstikrarlı Bir Uygulamanın Mevcut Bulunmadığı Anlaşıldığından Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Dava Konusu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabetsizlik Görülmediği )

3201/m.55

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik/m.4,20

ÖZET : Dava, emniyet amiri olarak görev yapan davacının rütbe terfi döneminde bir üst rütbeye terfi ettirilmemesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemine ilişkindir.

Dava dosyasında yer alan Yüksek Değerlendirme Kurulu kararında yer verilen gerekçeler, uyuşmazlık konusu terfi döneminde terfii hak eden ve terfi ettirilen personele ilişkin liste ile bu listede yer alan personelin, kıdem dikkate alınmaksızın tüm liyakat koşullarına göre değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin, rütbe terfiine aday personel yönünden eşit, objektif ve istikrarlı şekilde uygulanmadığı sonucuna varıldığından, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; emniyet amiri olarak görev yapan davacının 2015 yılı rütbe terfi döneminde bir üst rütbeye terfi ettirilmemesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunun 2015/3 Sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

...İdare Mahkemesi'nin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; anılan iptal kararı, Danıştay Beşinci Dairesinin 03/07/2019 günlü, E:2016/6972, K:2019/4502 Sayılı kararıyla bozulmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Bozma kararına uyulmak suretiyle verilen Sivas İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; dava konusu işleme esas kıdem ve liyakat durumunu gösterir emniyet amirleri listesine bakıldığında, 2015 yılı terfi döneminde, durumu görüşülmek üzere değerlendirmeye alınan 791 Emniyet Amiri arasından 304 personelin terfi ettirilmesine karar verildiği; hakkında "terfi etmez" kararı verilen davacının, 19/08/2010 tarihinden itibaren emniyet amiri rütbesiyle görev yapmakta olduğu ve rütbe bekleme süresini 19/08/2014 tarihi itibarıyla doldurduğu, kıdem sıralamasında 292. sırada yer aldığı, performans puanının 4,43; yazılı sınav notunun 65; sözlü sınav notunun 85 ve kurs sınav notunun da 97,5 olduğu, başarı belgesinin bulunmadığı, 31/12/2015 Tarihine Kadar Bulunduğu Rütbedeki Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayan Emniyet Amiri Listesinin "rütbe kıdemini geciktiren süreler", "performans puanı", "başarı belgesi", "yazılı sınav notu", "sözlü sınav notu", "kurs sınav notu" başlığı altında yapılan altı tür başarı sıralamasında, listede yer alan, terfi eden ve davacıdan daha kıdemli 20 personelin 6 kriterden 3'ünde; 3 personelin de 6 kriterden 4'ünde davacıdan alt seviyede veya davacıya yakın olduğu, davacıdan sonra gelen 8 personelin ise 6 kriterden 3'ü yönünden davacıdan alt seviyede olduğu; bu suretle davalı idarece 791 adet aday arasından tüm kriterler yönüyle davacıdan daha düşük seviyede olan personele dair bir terfi işlemi yaptırılmadığı ve davacı hakkında yapılan liyakat değerlendirmesi neticesinde Emniyet Amirliği rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ettirilmemesine yönelik tesis edilen dava konusu 2015/3 Sayılı Yüksek Değerlendirme Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ileri sürdüğü iddiaların ve hukuka aykırılık sebeplerinin yeterince irdelenip kararda karşılanmadığı, Mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 Sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "31/12/2015 Tarihine Kadar Bulunduğu Rütbedeki Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayan Emniyet Amiri Listesi"ne göre tesis edilen Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunun 2015/3 Sayılı kararı ile; 2015 yılı terfi döneminde, bir üst rütbeye terfi durumu görüşülmek üzere değerlendirmeye alınan 791 emniyet amirinden 304'ünün terfi ettirilmesine karar verilmiş, davacı hakkında ise "terfi etmez" kararı verilmiştir.

Bunun üzerine, davacının bir üst rütbeye terfi ettirilmemesine ilişkin söz konusu kararın iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun dava konusu işlemin kurulduğu tarihte yürürlükte bulunan haliyle 6638 Sayılı Kanun ile değişik "Terfi ve atama" başlıklı 55. maddesinde, "...Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere liyakate göre yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye dayanılarak hazırlanan ve 10/05/2015 günlü, 29351 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 4. maddesinde "liyakat", personelin bir üst rütbedeki görevlerin gereklerini yerine getirebilme niteliği olarak tanımlanmış; "Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının değerlendirme ve karar usulü" başlıklı 20. maddesinde, "(1) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;

a-) Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini,

b-) Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerini,

c-) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, adli mercilerce verilen cezalarını,

ç) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,

d-) Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerini,

e-) Bu Yönetmelikte belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarını dikkate alarak belirleyecekleri liyakat koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar verirler.

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma açılmasına neden olan ihbar ve şikâyetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde Kurul üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate alınmaz.

(3) Liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında; terfi edeceği rütbede boş kadro bulunması halinde “Terfi eder.”, boş kadro bulunmaması halinde “Kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez.” kararı verilir. Bir üst rütbeye terfi etmek için yetersiz görülen personel hakkında ise “Terfi etmez.” kararı verilir." hükmüne; "Kurullara hazırlık ve toplanma zamanı" başlıklı 21. maddesinde ise, "(1) Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı tarafından;

a-) Yıl içinde terfi edecek polis amirlerinin sicili, adı, soyadı, rütbesi, grubu, bulundukları rütbedeki bekleme süreleri, bulunduğu rütbe ve üst rütbeye terfi tarihleri, performans değerlendirme puanlarının ortalaması, bulunduğu rütbedeki cezaları, başarı ve üstün başarı belgeleri, rütbede değerlendirilmeyecek süre ve sebepleri, yazılı ve sözlü sınav sonuçları, yöneticilik ile ilgili hizmetiçi eğitim başarı durumları ve liyakate esas alınacak diğer bilgi ve belgeler ilgili değerlendirme kuruluna sunulur." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

3201 Sayılı Kanun'un 6638 Sayılı Kanun ile değişik 55. maddesi ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında; rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesinin kıdem sırasına göre, rütbelere terfilerin ise yalnızca liyakate göre yapılacağı anlaşılmaktadır.

Buna göre, rütbelere terfi ettirilecek personelden; liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında kadro bulunması halinde "terfi eder" kararı, kadro bulunmaması halinde "kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez" kararı, bir üst rütbeye terfi etmek için liyakat yönünden yeterli görülmeyen personel hakkında ise “terfi etmez” kararı verilmesi; personelin liyakat koşullarına göre değerlendirilmelerinde ise, bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerinin, bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, adli mercilerce verilen cezaları ile disiplin cezalarının, hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ve Yönetmelikte belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının bir bütün halinde dikkate alınması gerekmektedir.

Davalı idarenin, ilgili personelin bir üst rütbeye terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de, bu yetkinin, yukarıda belirtilen kapsamda uygulanması sırasında eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin gereğidir.

Bir başka anlatımla, terfi incelemesine tabi tutulan personelin yer aldığı liste incelendiğinde; liyakatı belirleyen unsurların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, listede yer almasına rağmen terfi ettirilmeyen davacıya göre, açıkça olumsuz yönde bir farkı bulunduğu anlaşılan bir veya birden fazla personelin rütbe terfii yapılırken, davacı hakkında liyakat nedeniyle terfi etmez kararı verilmesi, eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulama olarak kabul edilemeyecektir.

Öte yandan, liyakat yönünden davacıya göre eşit veya çok yakın durumda olan personelin terfi ettirilmesine rağmen, davacının terfi ettirilmemesinin hukuki nedenlerinin de ortaya konulması gerekmektedir.

Dava dosyası ile 31/12/2015 Tarihine Kadar Bulunduğu Rütbedeki Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayan Emniyet Amiri Listesinin incelenmesinden; 2015 yılı terfi döneminde, durumu görüşülmek üzere değerlendirmeye alınan 791 emniyet amiri arasından 304 personelin terfi ettirilmesine karar verildiği; hakkında "terfi etmez" kararı verilen davacının, kıdem sıralamasında 292. sırada yer aldığı, bekleme süresi içerisindeki yıllara ait performans puanının 4,43 (çok iyi düzeyde) olduğu, başarı belgesinin bulunmadığı, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma açıldığı ya da bir disiplin cezası bulunduğu hususlarında bir iddia ve gerekçe öne sürülmediği, yazılı sınav notunun 65, sözlü sınav notunun 85, kurs sınav notunun 97,50 olduğu, buna mukabil, davacıdan daha düşük performans puanı olan, disiplin cezası bulunan, yazılı, sözlü ve kurs sınav notu daha düşük olan, bazı emniyet amirleri hakkında "terfi eder" kararı verildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; dava dosyasında yer alan Yüksek Değerlendirme Kurulu kararında yer verilen gerekçeler, uyuşmazlık konusu terfi döneminde terfiyi hak eden ve terfi ettirilen personele ilişkin liste ile bu listede yer alan personelin, kıdem dikkate alınmaksızın tüm liyakat koşullarına göre değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin, rütbe terfiine aday personel yönünden eşit, objektif ve istikrarlı şekilde uygulanmadığı sonucuna varıldığından, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. ...İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 Sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.02.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır