Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gümüşhane Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları ile başlayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,

c) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim dalı: Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilgili anabilim dalını,

e) Anabilim dalı kurulu: İlgili anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, disiplinler arası anabilim dallarında ise anabilim dalı başkanı ve anabilim dalını oluşturan farklı disiplinleri temsil eden en az birer öğretim üyesinden, toplamda ise anabilim dalı öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak en az 5 ya da 7 kişiden oluşan kurulu,

f) Bilim dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dalları,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi ve doktora tezi gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlisini,

ğ) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programı,

h) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konuyu, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunan çalışmayı,

i) Enstitü: Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

j) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Enstitü Kurulunun üç yıl süreyle seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) Giriş sınavı: Öğrencinin başvuru bilgilerinin ve başvurduğu program için gerekli bilgi altyapısına sahip olup olmadığının incelendiği değerlendirme sınavını,

m) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, doktoralı öğretim görevlisini veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

n) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

o) Kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

ş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

u) Yarıyıl: Hafta sonu ve yarıyıl sınav günleri hariç on dört haftayı kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5- (1) Lisansüstü öğretim, aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olabilir. Tezli yüksek lisans programları sadece birinci öğretim, tezsiz yüksek lisans programları ise birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları şeklinde açılabilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, YÖK tarafından açılması onaylanmış ve mesai saatleri dışında yapılan, katkı payı Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine YÖK tarafından belirlenen öğretim programlarıdır.

b) Doktora programı: Yüksek lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

c) Bütünleşik doktora programı: Lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

ç) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır.

(2) Lisansüstü uzaktan öğretim, tezli veya tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yürütülür. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir. Uzaktan öğretim ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 6- (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddelerinde belirtilen çerçevede Senatonun önerisi ve YÖK kararı ile açılır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(4) Enstitülerde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 7- (1) İlk defa önerilen lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve eğitim komisyonunun onayıyla belirlenir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 8- (1) Lisansüstü programlar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yürütülür. Anabilim dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(2) Öğrenci, sorunları için Enstitü anabilim dalı başkanlığına başvurur. Karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Öğretim dili

MADDE 9- (1) Lisansüstü öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir. Türkçe dışındaki dilde verilecek dersler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlarda Kontenjanlar, Başvuru,

Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 10- (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alınıp alınmayacağı ve kontenjan tespiti Enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yapılır.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenir.

(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilanla duyurulur.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 11- (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte çevrimiçi olarak veya ilanda belirtilmesi durumunda Enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(4) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(5) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(6) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55-75 arası bir ALES puanı belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir. Bu adayların daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuruları kabul edilebilir.

(7) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(8) Doktora programına öğrenci kabulünde;

a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuranların, lisans AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,50 veya muadili bir not olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 85 puan olması şartlarıyla diğer koşulları Senato tarafından belirlenir.

c) Yabancı dil puanı olarak ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı dil puanları girilecek programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir.

(9) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(10) Başvuruda kullanılan ve YÖK tarafından geçerlilik süresi belirtilmeyen tüm belgeler için geçerlilik süresi Senato tarafından belirlenir.

İlan ve öğrenci kabulü

MADDE 12- (1) Öğrenci alınacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru tarihi, yapılacak ise giriş sınavı tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgelerle ilgili detaylar, her yarıyıl için Enstitü internet sitesinde ilan edilerek duyurulur. Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki genel esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu, ALES puanının %55’i ve lisans not ortalamasının %45’i alınarak hesaplanır. Giriş sınavı yapılan programlarda ALES puanının %55’i, lisans not ortalamasının %35’i ve giriş sınavının %10’u alınarak hesaplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Sınavla öğrenci alan programlar için giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

c) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede başarı notu; ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, giriş sınavının %10’u ve yabancı dil sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

ç) Bütünleşik doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede başarı notu; ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) %35’i ve yabancı dil sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda sıralama lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak yapılır.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 13- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilere, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda tamamlayanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programı ile aynı alanda olduğu halde farklı üniversitede tamamlayanlara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı, ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programı esasları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulur.

(6) Bilimsel hazırlık derslerinden geçme notu en az CC’dir.

(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14- (1) Başka bir üniversitede lisansüstü öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler ilgili üniversitenin anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır.

(3) Özel öğrenci kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15- (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme genel koşulları şunlardır:

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başarmış olmak.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.

c) Not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktorada ise en az 80 olmak.

(2) Enstitü bünyesindeki başka bir yakın anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun aynı lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

(3) Enstitü bünyesindeki programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunanların, yatay geçiş yapmak üzere başvurdukları programın alan içi kontenjanı kapsamında sayılan programlardan birinde öğrenim görüyor olmaları gerekir.

(4) Yüksek lisans programlarında en geç üçüncü yarıyılın başına kadar, doktora programlarında ise yeterlik sınavını başarıyla geçtikten sonra en fazla 1 yarıyıl daha öğretime devam etmiş olmak kaydıyla en geç altıncı yarıyılın başına kadar, yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. Bu sürelerden sonra yapılan yatay geçiş başvuruları reddedilir.

(5) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, Enstitü müdürlüğüne bildirir.

(6) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Enstitü müdürlüğüne yaparlar.

(7) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, yüksek lisans için ALES puanının %55’i, lisans not ortalamasının %45’i alınarak hesaplanır. Doktorada ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) %25’i, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) %10’u ve yabancı dil sınav puanının %10’u alınarak değerlendirme yapılır. Bütünleşik doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede başarı notu; ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) %35’i, ve yabancı dil sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, lisans not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Eşitlik durumunda, kayıtlı olduğu programda aldığı derslerin not ortalaması yüksek olan aday tercih edilir.

(8) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Yüksek lisans programında kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamış olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlardan bu şart aranmaz.

(9) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

(10) Yatay geçiş yapılmak istenilen program ile kayıtlı olunan program adının farklı olması durumunda, programların müfredatında yer alan derslerin toplam kredisinin üçte ikisinin içeriği eşdeğer olmalıdır.

(11) Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar her başvuru döneminde Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 16- (1) Yüksek lisans programına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu (uluslararası) adayların; yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmaları zorunludur.

(2) Bütünleşik doktora ve doktora programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adayların; yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından bir lisans/tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları zorunludur.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) 4’lük sisteme göre en az 2,00 olması, 100’lük sisteme göre ise en az 53,33 olması gerekir. Doktora programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların, tezli yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) 4’lük not sisteminde en az 2,70 olması 100’lük not sisteminde ise en az 70 olması gerekir. Bütünleşik doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, lisans mezuniyet genel genel not ortalamasının (AGNO) 4’ lük sisteme göre en az 3,00 olması, 100’lük sisteme göre ise en az 76,66 olması gerekir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar doktora programlarına başvurabilmek için YDS/YÖKDİL merkezi yabancı dil seviye belirleme sınavından anadilleri dışındaki başka bir dilden en az 55 puan veya denkliği YÖK ya da ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir puan almalıdır. Kabul edilecek yabancı diller YÖK’ün doçentlik başvurusunda kabul ettiği dillerden biri olmalıdır. Yabancı dil puanının geçerlilik süresi, alınış (açıklanma) tarihinden itibaren 5 yıldır. Başvuru esnasında bu puana sahip olmayan adaylara doktora yeterlik sınavına kadar bu şartı yerine getirebilmeleri koşulu ile kayıt imkânı tanınır. Yeterlik sınavına başvurulması gereken sürede (en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar) yabancı dil sınavı sonuç belgesinin sunulamaması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme puanlarının hesaplanmasında lisans mezuniyet genel not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığı dikkate alınır.

(7) Yabancı uyruklu olup doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, lisans mezuniyet genel not ortalamasının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının %25’i ve yabancı dil sınav puanının %25’i alınarak hesaplanacak başvuru toplam puanı dikkate alınır. Dil puanı şartını sağlayamayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, lisans mezuniyet genel not ortalamasının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının %50’si hesaplanarak başvuru toplam puanı dikkate alınır.

(8) Yerleştirme puanı en yüksek adaydan başlanarak ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya kayıt hakkı tanınır. Dil puanı şartını sağlayan adaylara yerleştirmede öncelik hakkı verilir.

(9) Yabancı uyruklu adaylar, başvuruşları esnasında mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış oldukları tüm derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı ve onaylı tercümesini ibraz etmelidir.

(10) Yabancı öğrenciler ile ilgili özel şartlar ve diğer esaslar her başvuru döneminde Senato tarafından belirlenebilir.

Kayıt işlemleri

MADDE 17- (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya resmi olarak yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan veya Enstitü Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler. Enstitü ilanda belirtmek şartıyla kesin kayıtları çevrimiçi olarak ta alabilir.

(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde yer alan yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçlarını işleyen adayların Üniversiteye kayıtları yapılmaz. Kayıt yapılan öğrencilerin bu durumları tespit edildiği takdirde kayıtları silinir.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre sonuna kadar programa ders kaydı yaptırmamış öğrenciler pasif öğrenci olarak kabul edilirler. Öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilecekleri öğrenci sayılarının belirlenmesinde pasif öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 18- (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretleri nedeniyle süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ilgili esaslara göre alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarının açılamaması durumları hariç alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Danışman atanması

MADDE 19- (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora çalışmalarına danışman atanması, Üniversite kadrosunda bulunan, anabilim dalında lisansüstü programın yürütülmesine katkı sağlayan, Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin yürütülmesinde, doktora derecesi olan öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için bir öğretim üyesi en fazla 14 öğrenci için tez danışmanlığı yapabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise danışmanlık sayısı, tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan % 50’ye kadar artırılabilir.

(3) Üniversite kadrosunda Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(4) Yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az 4 yarıyıl ön lisans veya 2 yarıyıl lisans ya da 2 yarıyıl lisansüstü programda ders vermiş olması gerekir.

(5) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Senato bu konuda ilave ölçütler belirleyebilir.

(6) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı gerektiğinde, en az doktora derecesine sahip Üniversite kadrosu dışındaki kişilerden de olabilir.

(7) Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi ile anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(8) Tez danışmanı ataması, öğrencinin de görüşü alınarak, yüksek lisans öğrencileri için en geç birinci yarıyılın, doktora öğrencileri için ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(9) Lisansüstü öğrencilerin eş, kardeş ve benzeri birinci dereceden yakınları ilgili öğrencinin tez danışmanı ve/veya ikinci danışmanı olarak atanamazlar.

(10) YÖK ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(11) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(12) Danışman öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda yeni bir tez danışmanı atanır.

Derslerin açılması ve ders görevlendirmeleri

MADDE 20- (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, Enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu karardan sonra oluşabilecek değişiklikler anabilim dalı kurulunun gerekçeli kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile sonuçlandırılır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bu dersler, zorunlu hallerde anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile doktoralı öğretim görevlileri ve doktoralı araştırma görevlileri tarafından da verilebilir.

(3) Doktora derecesi almış öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi unvanına sahip öğretim elemanlarının, lisansüstü düzeyde ders verebilmeleri için lisans programında en az 2 yarıyıl veya ön lisans programında en az 4 yarıyıl ders vermiş olmaları ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmeleri gerekir.

(4) Lisans ve lisansüstü programlarda aynı isme ve içeriğe sahip olan dersler açılamaz.

(5) Lisansüstü programlarda öğretim üyeleri bir yarıyıl içerisinde farklı anabilim dallarında ve farklı programlarda toplam 3’ten fazla ders açamaz. Tek bir programda ise aynı yarıyılda en fazla 2 ders açabilir. Dönem projesi, seminer, Enstitü ve anabilim dalı zorunlu dersleri, bilimsel hazırlık dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları bu derslere dâhil değildir.

(6) Lisansüstü öğrenciler, öğrenim süresince almakla yükümlü olduğu toplam ders kredisinin en fazla %50’sini aynı öğretim üyesinden alabilir. Öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak Enstitü Kurulu kararı ile bu oran azaltılabilir. Dönem projesi, seminer, Enstitü ve anabilim dalı zorunlu dersleri, bilimsel hazırlık dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları bu orana dâhil değildir.

(7) Öğrenciler ders yükünü tamamlamış olsalar bile, zorunlu derslerini almamış ise bu dersler aldırılır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde danışman ve anabilim dalı önerisi ile en fazla 2 ders daha aldırılabilir.

(8) Eğitim fakültelerinin lisans programlarından mezun olmuş öğrenciler, lisansüstü programlarda formasyona yönelik Enstitü derslerinden muaf sayılır.

(9) Ders açılması ve görevlendirmeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uzmanlık alan dersi ve tez yükü

MADDE 21- (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri kredisiz olarak açılır.

(2) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri, ilk danışman tarafından açılır ve ders yükü ilk danışmanın üzerinde tanımlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler için danışmanın atandığı tarihten itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi, ilgili anabilim dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi tez çalışması tamamlanana kadar devam eder. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Uzmanlık alan dersi ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kredi sistemi

MADDE 22- (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi; Türkiye’deki yükseköğretim yeterlikleri göz önüne alınarak yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) Tezli yüksek lisans mezuniyeti için toplam en az 120 AKTS kredisi gereklidir.

(5) Tezsiz yüksek lisans mezuniyeti için toplam en az 90 AKTS kredisi gereklidir.

(6) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora çalışmalarında toplam en az 240 AKTS kredisi gereklidir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora çalışmalarında toplam en az 300 AKTS kredisi gereklidir.

(8) Öğrencinin bir dönemde, tez ve uzmanlık alan dersi hariç AKTS dönem toplamı en fazla 40 olabilir.

(9) AKTS kullanımı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslere kayıt

MADDE 23- (1) Öğrenciler, her akademik yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanın önerisi ile lisans öğrenimi sırasında almamış olmak koşulu ile lisans derslerinden en fazla 2 ders, doktora derslerinden ise en fazla 1 ders alabilir.

(3) Doktora programı öğrencisi, danışmanın önerisi ile yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olmak koşulu ile yüksek lisans derslerinden en fazla 1 ders alabilir. Bütünleşik doktora programı öğrencisi yüksek lisans programından en fazla 3 dersi alabilir.

(4) Lisansüstü öğrencisi danışman atandıktan sonra tez çalışma konusu ile ilişkili olarak danışmanının önerisiyle Enstitüye bağlı farklı bir anabilim dalından en fazla 2, farklı anabilim dallarından ise toplamda en fazla 3 adet ders alabilir.

(5) Lisansüstü öğrencileri Üniversitenin lisansüstü programlarından en az 15 kredilik ders alması koşuluyla, danışman ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir.

(6) Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alacak olan lisansüstü öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Enstitüye başvuruda bulunması gerekmektedir.

(7) Ders kayıt döneminde kayıt yaptıramayan öğrencilerin mazeret durumları belgeleri ile beraber Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi durumunda ders kayıt dönemi dışında da kayıtları gerçekleştirilebilir.

(8) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(9) Öğrencinin dönem başında ders kayıt sürecinde ders kaydını gerçekleştirememiş olması durumu aşağıdaki mazeretler çerçevesinde kabul edilebilir olarak değerlendirilir:

a) Kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, askerlik ve ölüm (Birinci derecede yakınını kaybetme) gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili belgeler ile Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur.

b) Hastalık halinde; hastalığın en az ders kayıt sürecini kapsayan döneminde uzman doktor raporuyla belgelenmesi gerekmektedir.

c) Kayıt yenileme süresi içerisinde önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırıp ders kaydı yapamayan öğrenciler yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur.

ç) (a), (b) ve (c) bentleri dışında herhangi bir mazereti olan öğrencilerin Enstitü müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunmaları gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ders kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(10) Öğrenimini normal süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(11) Ders kayıtları ve mazeretleri nedeniyle ders kayıt süresini kaçıran öğrencilerin mazeretlerinin geçerlilikleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders saydırma

MADDE 24- (1) Ders saydırma işlemi ders kayıt haftasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenci not çizelgesine sadece alınan en son ders işlenir.

(2) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son altı yarıyıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarından anabilim dalı müfredatına uygun olarak almış olduğu dersler bu kapsamda değerlendirilir. İlgili dersler, öğrenci kaydını sildirmiş ve bir diploma için kullanılmamış olmak şartı ile danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez. Bu durumda bulunan öğrencilerin akademik takvimde belirlenen süre içerisinde anabilim dalı başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersleri muafiyet ve ders saydırma sınırlandırmasının dışında tutulur.

(3) Mezun olunan lisansüstü programlardan ders saydırması yapılmaz.

(4) Erasmus, Mevlana ve benzeri karşılıklı değişim programları kapsamında yurt dışına giden öğrencilerimizin ders saydırma işlemlerinde ders sayısı ile ilgili kısıtlama uygulanmaz ve eşdeğer veya yerine sayılabilecek ders yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(5) Lisansüstü programlarda kayıt yapan öğrencilerin ders saydırma işlemleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 25- (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları her bir ders için en az bir ara sınav veya yarıyıl içi çalışması ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Yarıyıl içi çalışması; proje, ödev veya seminer şeklinde yapılabilir.

(2) Öğrenci bir dersten yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine, uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80’ine devam etmiş olmalıdır.

(3) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ek başarı koşulları belirlenebilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, yüz yüze yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da uygulanabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında Üniversite tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(5) Seminer, tez ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup, genel ortalamaya dâhil edilmez.

Ders başarı notları

MADDE 26- (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavın harf notuna katkısı % 40’tır. Bir ara sınav yapılması halinde % 40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl içi çalışması yapılması halinde, bu sınavların ve yarıyıl içi çalışmalarının yüzdelik oranlarının toplamının harf notuna katkısı % 40’ı geçmeyecek şekilde dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir. Dönem başında sınav sayısı ve yüzde ağırlıkları ilan edilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen proje, stüdyo ve bunlara benzer dersler Enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bir ders ve o dersin uygulama veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu durumda bu maddede belirtilen esaslar ders ve uygulama veya laboratuvar için ayrı ayrı uygulanır.

(3) Öğrencilerin aldıkları her ders için notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

Puan                  Yarıyıl Ders Notu            Katsayısı

90-100                          AA                           4,00

80-89                            BA                           3,50

70-79                            BB                            3,00

60-69                            CB                            2,50

50-59                            CC                            2,00

45-49                            DC                           1,50

40-44                            DD                           1,00

30-39                            FD                            0,50

0-29                               FF                            0,00

(4) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) G: Geçer (Başarılı) notu; kredisiz derslerden geçen öğrencilerle ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

b) K: Kalır (Başarısız) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.

c) S: Süren çalışma; tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez teslim edildiğinde S notu G notuna çevrilir.

ç) D: Devamsız notu; devamsız öğrencilere verilir.

d) M: Muaf notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere önceden almış oldukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla gelip, herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere M notu verilmez. M notu genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz.

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten yarıyıl notu olarak, bilimsel hazırlık programında en az CC (2,00), yüksek lisans programında en az CB (2,50), doktora programında ise en az BB (3,00) almış olmak gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersin yerine danışmanın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başka ders alabilir.

(6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun yüksek lisans programında en az 2,50, doktora programında ise en az 3,00 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar ve/veya yeni ders alabilirler. AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden alınan son not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine işlenir.

Disiplin

MADDE 27- (1) Lisansüstü öğrencileri disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 28- (1) Lisansüstü öğrencilerin; Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma veya öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitme veya görevlendirilmeleri, kamu veya özel bir kuruluşta çalışmaları nedeniyle öğretime devam edememeleri, doğal afet ve sağlık nedeniyle derslerin ilk günü ile derslerin son günü arasında kesintisiz iki ay süreyle devamsızlık yapması ve bunu sağlık raporu ile belgelemesi durumunda en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Zorunlu olarak askere gitme durumunda askerlik süresince; birinci derece yakınlarının ölümü durumunda bir yarıyıla kadar izin verilebilir. Bunun dışında Senato kararına uygun olarak alınan sağlık raporları, mazeret sınavlarına girme ve tez süresine eklenme amacıyla kullanılabilir. Bu süreler hiçbir suretle uzatılmaz. Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel kuruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma durumu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.

(2) Afet ve salgın durumlarında tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Bu ek süreler azami süreden sayılmaz ve ek süre taleplerinin uygunluğu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) İzin istekleri gerekçeli dilekçe ve belgelerle birlikte yarıyıl başında ve derse yazılma süreleri bitmeden önce müdürlüğe yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(4) İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

(5) Uzun süreli hastalık, doğum ve askerlik nedenlerinden biri için devamsızlıktan kalma durumlarında öğrencinin mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması halinde bu dönem için öğrenim süresine ilave yapılır.

(6) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle izinli sayılan öğrencinin, nedenin ortadan kalkmasından başlayarak en geç bir ay içinde bir dilekçe ile kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığına başvurması gerekir. Aksi takdirde nedenin ortadan kalkmasından sonra geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(7) Lisansüstü eğitimde verilebilecek izinler ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 29- (1) Öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

(2) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılan, sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik olduğu belirlenen veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılan öğrencilerin Enstitüden ilişiği kesilir.

Tez/proje yazımı ve dili

MADDE 30- (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir.

(2) Lisansüstü programlarda hazırlanacak olan tez ve proje çalışmalarında kullanılacak dil Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile tez ve proje çalışmaları yabancı dilde yazılabilir. Türkçe dışındaki dilde yazılacak tez ve proje çalışmaları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı ödeme

MADDE 31- (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre alınır.

(2) Katkı payı ödemeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 32- (1) Doktora programından mezun olmak için, bu dönemde yapılmış olmak şartıyla;

a) Fen ve Mühendislik Bilimleri alanları için SCI, AHCI, SCI-EXP kapsamındaki dergilerde bir adet tercihen tez konusuyla bağdaşan yayına/kabul belgesine,

b) Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri alanları için bir adet SCI, SSCI, AHCI, SCI-EXP kapsamındaki dergilerde veya iki adet alan indeksi ya da yine iki adet TR Dizinde indekslenen dergilerde tercihen tez konusuyla bağdaşan yayına/kabul belgesine,

sahip olmak gerekir.

(2) Lisansüstü öğrencilerin danışmanı ile beraber tez çalışmasından üretmeleri beklenen yayınların niteliği ve sayısı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 34- (1) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı için ders yükü ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 35- (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe verilecek izin ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 36- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez savunmasına girmeyen, tez çalışmasında başarısız olan veya başarı ile savunmuş olduğu tezini teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37- (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan, anabilim dalında lisansüstü programın yürütülmesine katkı sağlayan, bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Anabilim dalı başkanı danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini yürütür. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 38- (1) Yüksek lisans tez önerisi, danışmanın denetiminde öğrenci tarafından hazırlanır, anabilim dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlıkları tarafından Enstitüye iletilir. Tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler, aynı usul ile yapılır.

(3) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onay (izin) belgesi alındıktan sonra, Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlandırılması

MADDE 39- (1) Senato tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilmiş olan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini Enstitünün belirlediği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu alınıp imzalanarak diğer ilgili belgelerle birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tez Enstitüye iletilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın talebi, Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve biri başka bir üniversiteden olmak üzere üç veya beş kişiden (ikisi başka üniversiteden) oluşur. İkinci danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

(3) Jüri üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren en erken yedi, en geç otuz gün içinde tez savunma sınavı yapılır.

(4) Tez savunma sınavı öncesinde jüri tarafından kişisel tez değerlendirme raporu hazırlanarak diğer savunma sınavı evrakları ile birlikte Enstitüye iletilir.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, günü ve saati, gerek yüz yüze gerek çevrimiçi sınavlarda, sınav tarihinden en az üç gün önce ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından anabilim dalı resmi internet sayfası aracılığı ile ilan edilerek duyurulur. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanında uzmanlardan oluşan dinleyicilere açıktır, ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi en az 60, en çok 120 dakika olur.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

(7) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre yazılmış tezini ilgili formlarla ve gerekli ise etik kurulu raporuyla birlikte tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde tez teslim kılavuzunda belirlenen kriterlere göre Enstitüye teslim eder.

(8) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. Geçerli bir mazeret nedeniyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından sınavın yapılamama gerekçesi ve yeni sınavın tarih, yer ve saati Enstitü anabilim dalı başkanlığına ve anabilim dalı başkanlığı tarafından da aynı gün içerisinde yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni sınavın tarih, yer ve saati Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeni sınav tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen otuz günlük süreyi geçemez. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(9) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden savunmaya alınır. Mazeretinin belgesini Enstitüye sunmayan veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(12) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 40- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konulardaki bilgisini artırmak ve öğrenilmiş bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol göstermektir.

Ders yükü ve süre

MADDE 42- (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı için diğer ders yükü durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Danışman atanması

MADDE 43- (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Anabilim dalı başkanı danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini yürütür, bu danışmanlık görevi için anabilim dalı başkanına ders ücreti ödenmez ve ders yükünden de sayılmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin danışmanlık işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem projesi ve sonuçlanması

MADDE 44- (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili anabilim dalına Enstitü proje yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından danışman ve ana bilim dalı başkanlığı sorumludur.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 45- (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencilerin listesi anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir. Bu öğrencilerin mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 46- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 47- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Tez çalışması ve seminer, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programı için diğer ders yükü durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programına geçiş

MADDE 48- (1) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, ilgili tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda yapılan başvurular anabilim dalı başkanlığının değerlendirmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile neticelendirilir.

(2) Bütünleşik doktora programından yüksek lisans programlarına geçiş ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 49- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 26 ncı maddenin altıncı fıkrasında yer alan en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken yedinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilenler için tez teslimi en erken dokuzuncu yarıyılın sonunda yapılabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 50- (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, kurul kararı ile her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan anabilim dalında doktora programının yürütülmesine katkı sağlayan, bir tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

Yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 51- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Kredili dersleri ve semineri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına alınır.

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmiş olmalıdır. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Belirlenen sınav döneminde mazeretsiz bir şekilde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından kurul kararı ile önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sözlü sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak Enstitünün belirlediği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze yapılır. Ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınav jürisi yazılı ve sözlü olarak yaptığı her bir sınavdan en az 70 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen 3 iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yeniden yeterlik sınavına alınır. Mazeretinin belgesini Enstitüye sunmayan veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrenci başarısız kabul edilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

(10) Yeterlik sınavıyla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 52- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde Enstitü anabilim dalı başkanlığının kurul kararı ile önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izlenmesi

MADDE 53- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde Enstitünün belirlediği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) İlk tez izleme raporu tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren ilk 6 aylık sürenin sonunda verilir. Devam eden tez izleme raporları da 6 aylık dönemlerdeki çalışmaları içerecek şekilde sunulur.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez İzleme Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü müdürlüğüne gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezi ve sonuçlandırılması

MADDE 54- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde Enstitünün belirlediği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze sözlü olarak savunur. Sınav süresi en az 60, en çok 150 dakika olur.

(2) Doktora tezini savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü, danışman ve öğrenci tarafından imzalanmış intihal yazılım programı raporu, tez ve diğer ilgili belgeler anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Enstitü söz konusu tez ve intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak sonuçlanmış en az üç adet tez izleme komitesi raporunun sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının kurul kararı ile önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. Geçerli bir mazeret nedeniyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından sınavın yapılamama gerekçesi ve yeni sınavın tarih, yer ve saati Enstitü anabilim dalı başkanlığına ve anabilim dalı başkanlığı tarafından da aynı gün içerisinde yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni sınavın tarih, yer ve saati Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeni sınav tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen otuz günlük süreyi geçemez. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden savunmaya alınır. Mazeretinin belgesini Enstitüye sunmayan veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(8) Tez savunma sınavında jürinin ortak kararı ile tezin adında değişiklik yapılabilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 49 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 55- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye, gerekli ise etik kurulu raporuyla birlikte teslim eden ve tezi yazım kuralları yönünden uygun bulunan öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programa kayıt

MADDE 56- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanıldığı durumlar

MADDE 57- (1) Lisansüstü programlarda dersler, sınavlar, seminer sunumu, tez izleme komitesi toplantısı, yeterlik sınavı ve tez savunma sınavları Enstitü tarafından belirlenen ilkelere uygun olacak şekilde yüz yüze veya kayıt altına alınmak şartıyla anlık görsel ve işitsel iletişim kurulabilecek şekilde uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak çevrimiçi de yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 58- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59- (1) 29/7/2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 56 ncı madde hükümleri uygulanmaz.

(2) 32 nci maddenin birinci fıkrası, 1/1/2023 tarihinden önce tez teslim başvurusu yapacak öğrenciler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 60- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.