T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2017/339
K. 2018/5955
T. 26.12.2018

* İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde İstihbarat Branşında Polis Memuru Olarak Görev Yapan Davacının İstihbarat Branşından Çıkarılarak Genel Hizmet Statüsüne Aktarılmasına Dair Emniyet Genel Müdürlüğü İşleminin İptalinin İstendiği - Komiser Yardımcılığı Kursuna Katılan Davacının Yaklaşık Bir Yıl Boyunca İstihbarat Branşından Uzak Kaldığı ve Bu Sürede İstihbarat Branşının Gerektirdiği Yetenek ve Performans Ölçümünün Yapılamadığı/Katıldığı Kurs Sonucunda "Komiser Yardımcısı" Olacağı ve Sınıfının Değişeceği de Göz Önüne Alındığında Davalı İdarenin Kendisine Tanınmış Olan Takdir Yetkisi Kapsamında Davacının İstihbarat Branşından Çıkarılması Yönünde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Aksi Yönde Verilen İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Görülmediği )

* BRANŞTAN ÇIKARTMA ( Komiser Yardımcılığı Kursuna Katılan Davacının Yaklaşık Bir Yıl Boyunca İstihbarat Branşından Uzak Kaldığı ve Bu Sürede İstihbarat Branşının Gerektirdiği Yetenek ve Performans Ölçümünün Yapılamadığı/Davacının Katıldığı Kurs Sonucunda "Komiser Yardımcısı" Olacağı ve Sınıfının Değişeceği de Göz Önüne Alındığında Davalı İdarenin Kendisine Tanınmış Olan Takdir Yetkisi Kapsamında Davacının İstihbarat Branşından Çıkarılması Yönünde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )

* İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Komiser Yardımcılığı Kursuna Katılan Davacının Yaklaşık Bir Yıl Boyunca İstihbarat Branşından Uzak Kaldığı ve Bu Sürede İstihbarat Branşının Gerektirdiği Yetenek ve Performans Ölçümünün Yapılamadığı Gözetildiğinde Davalı İdarenin Kendisine Tanınmış Olan Takdir Yetkisi Kapsamında Davacının İstihbarat Branşından Çıkarılması Yönünde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı/Aksi Yönde Verilen İdare Mahkemesi Kararının Bozmayı Gerektirdiği )

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği/m.10/7

Emniyet Hizmetleri Sınıfı İstihbarat Branş Yönergesi/m.13/2,14/2(o),17

ÖZET : Dava, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde istihbarat branşında polis memuru olarak görev yapan davacının, istihbarat branşından çıkarılarak genel hizmet statüsüne aktarılmasına dair Emniyet Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemine ilişkindir.

Davacının komiser yardımcılığı kursuna katıldığı, yaklaşık bir yıl boyunca istihbarat branşından uzak kaldığı ve bu sürede istihbarat branşının gerektirdiği yetenek ve performans ölçümünün yapılamadığı, bu durum dikkate alınarak branştan çıkartıp çıkartmama konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, ayrıca davacının katıldığı kurs sonucunda "komiser yardımcısı" olacağı ve sınıfının değişeceği de göz önüne alındığında, davalı idarenin kendisine tanınmış olan takdir yetkisi kapsamında davacının istihbarat branşından çıkarılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

İstemin Özeti : Mardin 1. İdare Mahkemesi'nin 02/06/2016 günlü, E:2016/1783, K:2016/1978 Sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : 

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulüyle ısrar kararının Danıştay Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde istihbarat branşında polis memuru olarak görev yapan davacının, istihbarat branşından çıkarılarak genel hizmet statüsüne aktarılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 08/04/2014 tarihli ve 152427 Sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Mardin İdare Mahkemesi'nin 29/01/2015 günlü, E:2014/2091, K:2015/281 Sayılı kararıyla; davacının, görev yaptığı süre zarfında hakkında çok iyi performans değerlendirme puanları takdir edildiği, üstün başarı belgesi ile başarı belgelerinin bulunduğu, istihbarat branşından çıkartılmasını gerektirecek ilgili Yönetmelik ve Yönergede belirtilen şartlardan herhangi birinin gerçekleştiği hususunda somut bilgi ve belge ortaya konulamadığı anlaşıldığından, istihbarat branşından çıkarılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Anılan karar Danıştay Onaltıncı Dairesi'nin 07/03/2016 günlü, E:2015/21908, K:2016/939 Sayılı kararıyla; davacının "Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavı"nı kazanarak 23/09/2013 tarihinde başlayan ve 14/07/2014 tarihinde sona erecek olan komiser yardımcılığı kursuna katılmak üzere Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden geçici görevli olarak ayrıldığı ve Elmadağ Polis Meslek Yüksekokulu'nda kursa başladığı, bunun üzerine 08/04/2014 tarihli branş komisyonu toplantısında durumunun değerlendirildiği ve İstihbarat Yönerge'sinin 13. maddesinin 2. fıkrası kapsamında branştan çıkarılmasına karar verildiği ve bu kararın 08/04/2014 tarih ve 152427 Sayılı işlem ile Emniyet Genel Müdürü tarafından onaylandığının görüldüğü; bu durumda, davacının komiser yardımcılığı kursuna katıldığı, yaklaşık bir yıl boyunca istihbarat branşından uzak kaldığı ve bu sürede istihbarat branşının gerektirdiği yetenek ve performans ölçümünün yapılamadığı, bu durum dikkate alınarak branştan çıkartıp çıkartmama konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, davalı idarenin kendisine tanınmış olan takdir yetkisi kapsamında davacının istihbarat branşından çıkarıldığı göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesince, bozma kararına uyulmayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

Davalı İdare, Mardin İdare Mahkemesi'nin 02/06/2016 günlü, E:2016/1783, K:2016/1978 Sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği'nin "Branştan Çıkarma" başlıklı 10. maddesinin 7. fıkrasında "İdari ve asayişle ilgili zorunlu durumların ortaya çıkması halinde personelin branştan çıkarma işlemi yukarıdaki şartlar aranmaksızın Genel Müdür tarafından re'sen yapılabilir." hükmü yer almaktadır. Madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere "idari bir zorunluluk" olması durumunda idareye, ilgili personelin branştan çıkarılması konusunda yetki verilmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı İstihbarat Branş Yönergesi'nin “İstihbarat Branşından Ayrılma ve Çıkarılma” başlıklı 14. maddesinin 2. fıkrasının (o) bendinde “13. maddenin 2. fıkrası uyarınca hakkında yapılan değerlendirme sonucu, istihbarat hizmetlerinde istihdamı uygun görülmeyen polis memurları…” nın branştan çıkarılacağı düzenlenmiştir. “Komiser Yardımcılığı Kursuna Katılan Personel” başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında “İstihbarat hizmetlerinde istihdam edilen polis memurları arasından Komiser Yardımcılığı Kursuna katılanların, branştan çıkarılıp çıkarılmayacağına veya branş işlemlerinin devam edip etmeyeceğine 17. madde kapsamında Branş Komisyonu tarafından karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Aynı Yönergenin 17. maddesinde ise, istihbarat hizmetlerinde görevli personelin branşa alınması, branştan ayrılması ve çıkarılması işlemlerini yapmak ve istihbarat branşında istihdam edilecek her rütbedeki personel sayısını, kriterlerini belirleme görevi Branş Komisyonuna verilmiştir.

Temyize konu dosyanın incelenmesinden; davacının, 2008 yılında istihbarat branşına geçtiği, "Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavı"nı kazanarak 23/09/2013 tarihinde başlayan ve 14/07/2014 tarihinde sona erecek olan komiser yardımcılığı kursuna katılmak üzere Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünden geçici görevli olarak ayrıldığı ve Elmadağ Polis Meslek Yüksekokulunda kursa başladığı, bunun üzerine 08/04/2014 tarihli branş komisyonu toplantısında durumunun değerlendirildiği ve İstihbarat Yönergesi'nin 13. maddesinin 2. fıkrası kapsamında branştan çıkarılmasına karar verildiği ve bu kararın 08/04/2014 tarih ve 152427 Sayılı işlem ile Emniyet Genel Müdürü tarafından onaylandığı; davacı tarafından anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının komiser yardımcılığı kursuna katıldığı, yaklaşık bir yıl boyunca istihbarat branşından uzak kaldığı ve bu sürede istihbarat branşının gerektirdiği yetenek ve performans ölçümünün yapılamadığı, bu durum dikkate alınarak branştan çıkartıp çıkartmama konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, ayrıca davacının katıldığı kurs sonucunda "komiser yardımcısı" olacağı ve sınıfının değişeceği de gözönüne alındığında, davalı idarenin kendisine tanınmış olan takdir yetkisi kapsamında davacının istihbarat branşından çıkarılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Mardin 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 02/06/2016 günlü, E:2016/1783, K:2016/1978 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.12.2018 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

(X) KARŞI OY:

X-) Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Mardin 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 02/06/2016 günlü, E:2016/1783, K:2016/1978 Sayılı ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.


kazanci.com.tr