Bilindiği üzere 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme gereğince; 7331 sayılı ceza mahkemesi kanunu  ve  bazı yasalarda düzenleme yapılmasına dair yasa kapsamında 2577 sayılı İYUK da yapılan değişiklerle idarilerin idari müracaatlara yanıt verme süresi 60 günden 30 güne çekilmiştir. Kesin olmayan yanıtlar için ön görme bekleme süresi, ise 6 aydan 4 aya çekilmiştir.  

Öte yandan 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) 10, 11, 13 ve 24. maddelerinde yapılan değişiklikler ile eklenen geçici madde kapsamında aşağıda belirtilen hususlar düzenlenmiştir. Buna göre;

1) İYUK md. 10’da yapılan değişiklikle, ilgililerin idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylem için idari makamlara başvurularında, idarenin başvurulara cevap süresi 60 günden 30 güne çekilmiştir. Buna göre ilgililer, bu süre içinde cevap gelmediği takdirde 30 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabileceklerdir. Aynı maddede yapılan değişiklik kapsamında, 30 günlük süre içinde idarenin verdiği cevabın kesin olmadığı durumda öngörülen kesin cevabı bekleme süresi 6 aydan 4 aya çekilmiştir.

2) İYUK md. 11’de yapılan değişiklikle, idari davanın açılmasından önce üst makamdan veya üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan istenecek olan idari işlemin kaldırılması, geri alınması veya yeni bir işlem yapılması için ilgili makamın cevap verme süresi 60 günden 30 güne çekilmiştir.

3) İYUK md. 13’te yapılan değişiklikle, idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce idareye yaptıkları zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan 60 günlük cevap süresi 30 güne çekilmiştir. Buna göre, ilgililer 30 günlük süre bitiminden sonra dava süresi içinde dava açabileceklerdir.

4) İYUK md. 24’te yapılan değişiklikle, idari yargı mercilerinin, verdikleri nihai kararları gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazması öngörülmüştür.

5) İYUK’a eklenen “Geçici Madde 10” kapsamında, söz konusu düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden önce yapılmış idari başvurular bakımından, idarenin cevap verme süreleri 60 gün, kesin olmayan cevapları için öngörülen bekleme süresi ise 6 ay olarak uygulanmaya eski hükümlere göre devam olunacaktır.

YAPILAN DÜZENLEMELERİN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 116 İLA 124. MADDELERİNE ETKİSİ NEDİR?

Bilindiği gibi 213 sayılı VUK’ un 116. Mad. de vergi hatalarından söz edilmektedir. 117. Mad. ise hesap hatalarından bahis edilmektedir. Yine aynı yasanın 124. Mad. ise şikayet yoluyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na müracaat usulleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Söz konusu madde hükümleri kapsamında 30 günlük dava açma süresi geçtikten sonra yapılacak müracaatlar öncelikle vergi dairesine 5 yıllık tarh zamanaşımı müddeti içerisinde yapılması gerekmektedir. Vergi dairesine düzeltme talep eden mükelleflerin taleplerine vergi dairesi eski hükümlere göre 60 gün içerisinde yanıt vermesi gerekmektedir. Bu defa yapılan düzenleme ile bu süre 60 günden 30 güne çekilmiştir. Düzeltme talepleri red olan mükellefler 30 gün geçtikten sonra 31. Günden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurmak zorundadırlar. Bakanlık açısından ise önceden 6 aylık bekleme süresi bu defa 4 aya çekilmiştir. Bu 4 aylık süre içerisinde Bakanlık tarafından yanıt verilmemesi halinde Yerel Vergi Mahkemesi nezdinde vergi iptal davası açılabilecektir. Dolayısıyla yapılan düzenlemeler 213 sayılı VUK’un vergi hatası ile ilgili VUK mad. 116 ila 124. Maddelerinde süre açısından etkilemiştir.