T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/15466
K. 2015/1303
T. 11.2.2015

* DAVACI İŞÇİNİN ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜFETTİŞİNE VERDİĞİ İFADENİN İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASINDA DİKKATE ALINMASI ( İşyerinde Yapılan Teftişte Tutulan ve Davacı İşçinin İmzasını Taşıyan Tutanakta Davacının İfade Verdiği Tarihe Kadar Olan Çalışması Yönünden Fazla Mesai Hafta Tatili ve Yıllık Ücretli İzin Alacağının Bulunmadığı Belirtildiği - Bu Alacaklar Yönünden İfade Tarihinden İş Akdinin Fesih Tarihine Kadar Olan Süre İçin Hüküm Kurulacağı )

* İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacı İşçinin İşyerinde Yapılan Teftişte Çalışma Bakanlığı Müfettişine Verdiği İfadede Fazla Mesai Hafta Tatili ve Yıllık Ücretli İzin Alacağının Bulunmadığının Belirtildiği - Bu Alacaklar Yönünden İfade Tarihinden İş Akdinin Fesih Tarihine Kadar Olan Süre İçin Hüküm Kurulması Gerektiği )

* FAZLA MESAİ/HAFTA TATİLİ/YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Davacı İşçinin İşyerinde Yapılan Teftişte Çalışma Bakanlığı Müfettişine Verdiği İfadede Fazla Mesai Hafta Tatili ve Yıllık Ücretli İzin Alacağının Bulunmadığının Belirtildiği - Bu Alacaklar Yönünden İfade Tarihinden İş Akdinin Fesih Tarihine Kadar Olan Süre İçin Hüküm Kurulacağı )

1475/m. 14

4857/m. 17, 41, 53

ÖZET : Davacı, davalı işyerinde börek ustası olarak çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haksız ve geçersiz şekilde feshedildiğini bildirerek işçilik alacaklarını talep etmiştir.

Taraflar arasında davacının işyerinde yapılan bir teftiş esnasında Çalışma Bakanlığı Müfettişine vermiş olduğu ifadenin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacının imzasını taşıyan uyuşmazlık konusu ifade tutanağına göre davacının ifade verdiği tarihe kadar olan çalışması yönünden davaya konu fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacakları yönünden ifade tarihinden iş akdinin fesih tarihine kadar olan süre tanık beyanları ve tüm dosya kapsamında değerlendirilmek suretiyle karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-)Davacı, davalı işyerinde 30.1.2003-11.9.2009 tarihleri arasında börek ustası olarak çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haksız ve geçersiz şekilde feshedildiğini, haftada 7 gün, günde 12 saat çalıştığını bildirerek kıdem ve ihbar tazminatıyla fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine, diğer taleplerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında davacının işyerinde 23.12.2008 tarihinde yapılan bir teftiş esnasında Çalışma Bakanlığı Müfettişine vermiş olduğu ifadenin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacının imzasını taşıyan uyuşmazlık konusu ifade tutanağı incelendiğinde davacının asgari ücret üzerinden, haftada altı gün 08.30-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında çalıştığını, haftada bir gün çalışmadığını ve yıllık 20 gün ücretli izin kullandığını beyan etmiştir. Bu beyana göre davacının ifade verdiği 23.12.2008 tarihine kadar olan çalışması yönünden davaya konu fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yapılacak iş; fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacakları yönünden ifade tarihi olan 23.12.2008 tarihinden iş akdinin fesih tarihine kadar olan süre tanık beyanları ve tüm dosya kapsamında değerlendirilmek suretiyle çıkacak sonuca göre karar vermektir. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin hatalı değerlendirmeyle karar verilmiş olması bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davalıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 11.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


kazanci.com.tr