T.C.
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
23. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/972
K. 2021/1840
T. 1.12.2021

İTİRAZİN İPTALİ VE KAYIT KABUL İSTEMİ ( Davalı Şirketle ilgili İflas Kararının Kesinleşmiş Olduğu Ancak İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yapılmadığı İkinci Alacaklılar Toplanmasından On Gün Sonrasına Kadar Davanın Durdurulması İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yapılmasından Sonra Alacağın İkinci Alacaklılar Toplanmasında İflas Masasına Kaydedilip Alacağın Masaca Kesin Olarak Kabul Edilip Edilmediğinin Araştırılması Kesin Suretle Kaydedilmişse Konusu Kalmayan Davada Hüküm Tesisine Yer Olmadığına Kararı Verilmesi Gerektiği )

HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( İtirazın İptali/Kayıt Kabul - Alacağın Masaya Kaydı Talebinin Kısmen veya Tamamen Reddedilmiş Olması Halinde Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davalı İflas İdaresi Davadan Haberdar Edilmeksizin Hukuki Dinlenilme Hakkını İhlâl Eder Nitelikte Yargılama Yapılıp Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )

ALACAKLILAR TOPLANTISI ( Hukuk Davalarının Tatili - Acele Haller Müstesna Olmak Üzere Müflisin Davacı ve Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Duracağı ve Ancak Alacaklıların İkinci Toplanmasından On Gün Sonra Devam Olunabileceği Müflis Şirketin İflas Tasfiyesinde İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yapılıp Yapılmadığı Davacı Şirketin Dava Konusu Alacakla İlgili Masaya Başvuru Yapıp Yapmadığı Başvuru Yapılmışsa Bu Konuda Bir Karar Verilip Verilmediği Hususlarının Bildirilmesi Varsa Başvuru Üzerine Verilmiş Kararın Bir Örneğinin Gönderilmesinin İstendiği )

2004/m.194/1,292

ÖZET : Dava, itirazın iptali/kayıt kabul istemine ilişkindir.

İlk derece Mahkemesince, davalı şirket ile ilgili iflas kararının kesinleşmiş olduğu ancak ikinci alacaklılar toplanmasının yapılmamış olduğu gözetilerek, İİK'nın 194/1. maddesi uyarınca, ikinci alacaklılar toplanmasından on gün sonrasına kadar davanın durdurulması, ikinci alacaklılar toplanmasının yapılmasından sonra davaya konu alacağın ikinci alacaklılar toplanmasında, iflas masasına kaydedilip, alacağın masaca kesin olarak kabul edilip edilmediğinin araştırılması ve şayet kesin suretle kaydedilmiş ise, konusu kalmayan davada hüküm tesisine yer olmadığına kararı verilmesi; alacağın masaya kaydı talebinin kısmen veya tamamen reddedilmiş olması halinde ise, uyuşmazlığın esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, davalı iflas idaresi davadan haberdar edilmeksizin hukuki dinlenilme hakkını ihlâl eder nitelikte yargılama yapılıp hüküm kurulması doğru olmamıştır.

DAVA : Müflis davalı iflas idare memuru tarafından, yukarıda belirtilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK m.) 352. maddesi uyarınca, yapılan ön inceleme sonucu, eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından inceleme aşamasına geçildi. İncelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : İDDİA VE SAVUNMALARIN ÖZETİ :

Davacı vekili 28.12.2017 tarihli dava dilekçesinde; müvekkili ile davalı şirket arasında alım satıma dayalı ticari bir ilişki bulunduğunu, davalının borçlarının bir kısmı için verdiği bonoları vadesinde ödemediğini, bonolar dışında 27.04.2017, 02.05.2017 ve .... seri numaralı 3 adet faturaya dayalı ve toplam 11.969,45 TL tutarındaki alacağın tahsili için Ankara 25. İcra Müdürlüğünün .....sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine icra takibinin durduğunu ileri sürerek, davalının itirazının iptaline, %20 icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap vermemiştir.

İLK DERECE MAH. KARARI ÖZETİ :

İlk derece Mahkemesince; "...Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 27.06.2003 tarih ve ....sayılı ilamında da açıklandığı üzere; bir alacak için fatura düzenlenmiş olması, alacağın varlığını ispata yeterli bulunmayıp, fatura, tek başına akdi ilişkinin kanıtı niteliğinde bulunmamaktadır buna göre davacı taraf, kural olarak akdi ilişkinin varlığını ve malın teslim edildiğini, davalı-alıcı taraf ise bedelin ödendiğini kanıtlama mükellefiyeti altındadır.

Taraflara HMK 222 maddesi kapsamında ticari defterin ibrazı için usulüne uygun olarak ibraz emri gönderilmiş, davalı tarafça ibraz emrinin gereği yerine getirilmemiş olmakla, davacı tarafın ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle rapor aldırılmıştır.

Mali Müşavir tarafından tanzim edilen rapor içeriğine göre; Sevk irsaliyelerinin teslim alan kısımlarında adı geçen kişinin davalı şirket çalışanlarından olmaması nedeni ile uyuşmazlık konusu, faturaya konu malların/hizmetin davalıya teslim edilip edilmediği yönünde bir tespitin yapılamadığı belirtilmiş ise de, Mahkememizce uyap sistemi üzerinden yapılan sorgu neticesinde, ..... kayıtlarına göre davalı şirketin çalışanı olduğu anlaşılan ... isimli kişinin evlenmeden önceki soy isminin '....'' olduğu, buna göre davaya konu faturaların ve faturaya konu malların davalı şirket çalışanına usulen uygun olarak teslim edilmiş olduğu, hal böyle olunca davacının 11.969,46 TL tutarında davalı firmadan alacaklı olduğu anlaşılmış olup, ....davaya konu faturaya dayalı alacağın likit olması nedeniyle..." denilerek, davanın kısmen kabulüne, davalının itirazının 11.969,46 TL asıl alacak üzerinden devamına, asıl alacak tutarı üzerinden %20 si oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :

Davalı şirket İflas İdare Memuru istinaf dilekçesinde; davalı şirketin davaya konu faturalar kapsamında davalı yana herhangi bir borcu bulunmamakta olup, işbu borcun tüm fer'ileri ile birlikte eksiksiz olarak davacı tarafa ödendiğini, davacının iddialarının yasal dayanaktan yoksun olduğunu, davacı yan tarafından dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin iddia edilen vakıayı ispata elverişli olmadığını, bu hususlara ek olarak, ödenmiş olan borca istinaden yapılan icra takibine karşı davalı şirket tarafından yapılan itirazın haklı nedenlere dayandığını belirterek, İlk derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,

HUKUKİ SEBEP VE GEREKÇE :

1-)Dava, itirazın iptali/kayıt kabul istemine ilişkindir.

Dosya ve UYAP kayıtları kapsamından;

Davalı şirket tarafından 09.04.2018 tarihinde konkordato istemiyle başvurulduğu, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21.01.2019 tarih ve...... sayılı kararıyla, istemci şirketin mali yapısına, mal varlığına ve borçlarına nazaran önerilen konkordato projesini yürütebilecek mali yapısının bulunmadığı, projede öngörülen cironun ve gelirlerin yakalanamadığı ve bu haliyle projenin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığı, şirketin borca batık olduğu ve mevcut haliyle kurtulması ihtimalinin bulunduğu, komiser heyetinin borçlandırıcı işlemler yapılmadan önce onayının alınması hususunda talimat verilmesine rağmen bu hususa riayet edilmediği, sürecin daha fazla devam etmesinin alacaklıların alacaklarına ulaşma ihtimali ve oranını azaltacağı gerekçeleriyle İİK'nın 292. maddesinin a, b ve c bentleri uyarınca konkordato isteminin reddine, kesin mühletin kaldırılmasına ve istemci şirketin iflasına karar verildiği,

İstemci-davalı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine Dairemizin 03.04.2019 tarih ve .... sayılı kararıyla, HMK'nın 353/(1)-b.1. maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği,

Dairemiz kararına karşı istemci şirket vekilince temyiz yoluna başvurulması üzerine Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 30.03.2021 tarih ve ... sayılı kararıyla Dairemiz kararının onanmasına karar verildiği,

Anlaşılmıştır.

İİK'nin "Hukuk davalarının tatili" başlıklı 194/1. maddesi, "Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir..." hükmünü içermektedir.

Dairemizce İflas Müdürlüğüne yazı yazılarak, müflis şirketin iflas tasfiyesinde ikinci alacaklılar toplanmasının yapılıp yapılmadığı, davacı şirketin dava konusu alacakla ilgili masaya başvuru yapıp yapmadığı, başvuru yapılmışsa bu konuda bir karar verilip verilmediği hususlarının bildirilmesi, varsa başvuru üzerine verilmiş kararın bir örneğinin gönderilmesi istenmiştir.

Ankara 21. İcra Müdürlüğünce, Müdürlüğün ... iflas sayılı dosyasında müflis şirket hakkında iflas kararının kesinleşmesi beklenildiğinden ikinci alacaklılar toplantısı yapılamadığı, ayrıca sıra cetveli yayımlanmadığından istenilen belgelerin gönderilemediği, olağanüstü alacaklılar toplantısında alacaklılarca seçilen iflas idare memurları da görevine başlamadıklarından iflas idaresinin oluşturulamadığı ve iflas tasfiye işlemlerinin ikinci alacaklılar toplantısına kadar Müdürlükleri tarafından yürütüldüğü cevaben bildirilmiştir.

Bu durumda İlk derece Mahkemesince, davalı şirket ile ilgili iflas kararının kesinleşmiş olduğu ancak ikinci alacaklılar toplanmasının yapılmamış olduğu gözetilerek, İİK'nın 194/1. maddesi uyarınca, ikinci alacaklılar toplanmasından on gün sonrasına kadar davanın durdurulması, ikinci alacaklılar toplanmasının yapılmasından sonra davaya konu alacağın ikinci alacaklılar toplanmasında, iflas masasına kaydedilip, alacağın masaca kesin olarak kabul edilip edilmediğinin araştırılması ve şayet kesin suretle kaydedilmiş ise, konusu kalmayan davada hüküm tesisine yer olmadığına kararı verilmesi; alacağın masaya kaydı talebinin kısmen veya tamamen reddedilmiş olması halinde ise, uyuşmazlığın esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, davalı iflas idaresi davadan haberdar edilmeksizin hukuki dinlenilme hakkını ihlâl eder nitelikte yargılama yapılıp hüküm kurulması doğru olmamıştır.

Bu durumda Dairemizce, HMK'nın 353/(1)-a.6. maddesi uyarınca, esası incelemeden İlk derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

2-)Kararın kaldırılması nedenine göre davalı iflas idare memurunun istinaf itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ :

1-)Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, HMK'nın 353/(1)-a.6. maddesi uyarınca, esası incelemeden Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 22.10.2019 tarih ve ..... sayılı KARARININ KALDIRILMASINA, davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye GÖNDERİLMESİNE,

2-)Yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı iflas idare memurunun istinaf itirazlarının incelenmesine yer olmadığına,

3-)Davalı iflas idaresince yatırılan istinaf karar harcının istek halinde, gider avansından harcanmayan kısmın karar kesinleştiğinde gideri içerisinden alınarak iadesine,

4-)Davalı iflas idaresince istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin İlk derece Mahkemesince esas hükümle birlikte değerlendirilmesine,

5-)Karar tebliği, harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesi, harç ve avans iadesi işlemlerinin İlk derece Mahkemesince yerine getirilmesine, 01.12.2021 tarihinde, HMK'nın 353/(1)-a. ve 362/(1)-g maddeleri uyarınca, KESİN olmak üzere, oybirliği ile karar verildi.

kazanci.com.tr