7104 sayılı yasa ile 3065 sayılı KDVK nun 32. Md 01.01.20219 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yapılan düzenlemeler sonucunda KDV genel tebliğ ile KDV iade talep süreleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre;

I- Tam istisnalardan ve tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin; 01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci yılın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

II- İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin 01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere iade hakkı doğuran indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen yılın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Böylece tam istisna ve tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade istemlerinde, işlemin gerçekleştiği dönemi takip eden ikinci yılın sonuna kadar, indirimli oranı tabi işlemlerden ortaya çıkan KDV iadelerinde ise, indirimli orana tabi işlemenin gerçekleştiği yılı takip eden yılın sonuna kadar tespit edilen usul ve ilkelere göre iade isteminin yapılmaması halinde, tespit edilen bu süreler hak kaybedici süre olarak mükellefler açısından bilinmelidir.

7104 sayılı yasa ile 3065 sayılı KDV kanunun 32. Md yapılan düzenleme ile 2019 ve izleyen yıllara ilişkin iade talep hakkı doğuran işlemler kapsamında, 2018 ve önceki yıllara ilişkin iade hakkı doğuran işlemlere ait iade istemleri değişiklik öncesi ilke ve esaslara göre,  düzeltme zamanaşımı süresi kapsamında (yani 5yıl içerisinde ) talep edilmesi durumunda yerine getirmesi mümkün olabilecektir.

Buna göre, 2018 ve önceki yıllara ait KDV  iade alacaklarının tarh zamanaşımı süresi içinde, 2019 ve sonraki yıllara ait KDV iade alacaklarının ise getirilen yeni usul ve esaslara göre belirlenen süre içinde talep edilmemesi halinde, yapılacak talepler vergi daireleri tarafından red edileceğinden, mükellefler yönünden önemli hak kayıpları söz konusu olabilecektir.

Sonuç olarak, uygulamanın başladığı 2019 yılına ait indirimli orana tabi işlemlerden doğan yüklenimler ve 31.12.2020 tarihine kadar talep edilmesi gereken iade işlemlerinde ortaya çıkan problemler dolayısıyla pek çok vergi mükellefi KDV iadelerini alamayarak mağdur olmuşlardır.

Vergi dairesi ile uyuşmazlık yaratan bazı mükellefler konuyu yargıya intikal ettirmişlerdir. Yargıdan mükellef lehine pek çok karar çıktığı görülmektedir (1).

2019 ve izleyen yıllara ait 3065 sayılı Kanunun 32’nci maddesine göre 11, 13, 14, 15’inci maddeleri ile 17’inci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca uygulanacak tam istisnalardan ve 9’uncu madde kapsamında tevkifata tabi teslimlerden kaynaklanan KDV iadelerinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye ilişkin yüklenilen ve iadesi talep edilen tutarların KDV beyanının ilgili bölümlerine yazılarak, en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade işleminin belirtilen süre içinde teminat karşılığı yapılması durumunda da, YMM Teminat Çözüm Raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunlu olacaktır.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

Ancak, konuya ilişkin düzenlemenin yapıldığı 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde, aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkün kılınmaktadır.

Tam istisna ve tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iadelerine ilk defa uygulanacak olan yeni düzenlemeye göre; 2019 yılına ait 3065 sayılı Kanunun 32’nci maddesine göre 11, 13, 14, 15’inci maddeleri ile 17’inci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca uygulanacak tam istisnalar ve 9’uncu madde kapsamında tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan iadesi talep edilecek KDV tutarının 31.12.2021 tarihine kadar ilgili dönem KDV beyannamesinde gösterilerek, en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) birlikte başvurmaları gerekmektedir.

KDV iade talebinin YMM raporuna dayanılarak yapılacak olması durumunda bu husus belirtilerek, rapor dışındaki tüm bilgi ve belgelerin vergi dairesine verilmesi ve sisteme girilmesi üzerine, 31.12.2021 tarihine kadar verilecek iade talep dilekçelerine istinaden, YMM raporu 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairesine verilebilecektir. Bu süre içinde raporun verilmemesi halinde iade talebi vergi incelemesine sevk edilerek, inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

----

(1) Bknz. Cirit kadir, 2d standart iade talep dilekçesi olmadığı için KDV iade talebinin reddedilmesi hakkında vergi mahk. Kararı, muhasebetr 12.07.2021