Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar, suçun oluşması için gerekli olan neticeden daha ağır neticelerin gerçekleşmesi durumunda failin cezasının artırılmasını gerektiren suçlardır.

Bu kitapta, kast ve taksir kombinasyonunu içeren ağırlaşmış suçların ceza hukuku uygulamasındaki yansımaları üzerine ayrıntılı ve açıklayıcı bilgiler Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. Özellikle netice sebebiyle ağırlaşan suç tiplerinin ayrıntıları ve unsurları kusurluluk çerçevesinde incelenerek problemli bir alan olan kasten yaralama sonucunda ölümün meydana gelmesi ile kasten öldürme suçu arasındaki ilişki incelenerek uygulamaya ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları

- Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi

- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence

- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel Saldırı – Çocukların Cinsel İstismarı

- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İhaleye Fesat Karıştırma

- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Bilişim Sistemine Girme

- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İftira

- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Terk

- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Nitelikli Hırsızlık

İÇİNDEKİLER

Önsöz  7

Kısaltmalar  11

Birinci Bölüm

CEZA SORUMLULUĞU, KUSURLULUK VE KUSURLULUK ŞEKİLLERİ

1. Genel Olarak Kusurluluk  13

2. Kusurluluk ve Ceza Sorumluluğu Kavramları Arasındaki İlişki  17

2.1. Kasttan Doğan Ceza Sorumluluğu  18

2.2. Taksirden Doğan Ceza Sorumluluğu  20

2.3. Kast–Taksir Kombinasyonu  22

2.4. Objektif Sorumluluk  25

3. Kasten ve Taksir Ayırımı  27

3.1. Genel Olarak  27

3.2. Yargıtay’ın Görüşü  30

3.3. Kanaatimiz  37

4. Kasten İşlenen İhmali Suçlar  38

4.1. Genel Olarak  38

4.2. İhmali Suçların Çeşitleri  42

4.2.1. Gerçek İhmali Suçlar  42

4.2.2. Görünüşte İhmali Suçlar  43

5. Kast ve İhmal Kavramları Arasındaki İlişki  46

6. Kasten İşlenen İhmali Suçların Çeşitleri  49

6.1. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  49

6.2. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi  55

6.3. İşkence Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi  57

İkinci Bölüm

KAST – TAKSİR KOMBİNASYONLARI VE NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR

1. Genel Olarak Kast Taksir Kombinasyonları  59

2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Unsurları  65

3. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç ve Nedensellik Bağlantısı  73

4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  76

4.1. Genel Olarak  76

4.1.1. Gerçek Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar  77

4.1.2. Gerçek Olmayan Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar  79

4.2. Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi  81

4.3. Kastın Yaralamaya veya Öldürmeye Yönelik Olup Olmadığına İlişkin Ölçütler  93

4.4. Olası Kast İle Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Ölüm Suçunun Birlikte Uygulanıp Uygulanamayacağı Meselesi  104

5. Kast–Taksir Kombinasyonuyla Gerçekleşen Bir Suçun Kasten veya Taksirle İşlenen Bir Suç Olup Olmadığı Meselesi  118

6. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence  128

7. Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi  131

8. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Çocuk Düşürtme  132

9. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel Saldırı  134

10. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Çocukların Cinsel İstismarı  143

11. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma  146

12. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Çevrenin Kasten Kirletilmesi  154

13. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İhaleye Fesat Karıştırma  156

14. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Fiyatları Etkileme  159

15. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Bilişim Sistemine Girme  161

16. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İftira  165

17. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yalan Tanıklık  168

18. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama  170

19. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma  171

20. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan  173

21. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Terk  174

22. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Nitelikli Hırsızlık  175

Kaynakça  179

Kavramlar Dizini  183

Yazar Hakkında  185