T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2018/3330
K. 2021/1093
T. 15.4.2021

KAMU GÖREVİNE SON VERİLMESİNE DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının OHAL KHK’sı İle Görevine Son Verilmesinin Aynı Konuda Üniversitece Düzenlenen İdari İşlemi Ortadan Kaldırmadığı - Davacının İnceleme Komisyonuna Yaptığı Başvurusuyla Görevine İade Edildiği Ancak İdari İşlemin Hala Hukuki Olarak Varlığını Devam Ettirdiği/Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

OHAL KHK’SI İLE GÖREVDEN ÇIKARILMA ( Davacının KHK İle Görevine Son Verilmesinin Üniversite Yönetim Kurulu Kararı İle Göreve Son Verme İşlemini Ortadan Kaldırmadığı - Dava Konusu İşlemin Hukuk Aleminde Varlığını Sürdürdüğü )

İDARİ İŞLEMİN MEVCUDİYETİ ( Davacının OHAL İnceleme Komisyonuna Başvurarak Görevine İadesini Sağladığı - Davacının Görevine Son Verilmesine İlişkin İşlemin İdarece Geri Alınmadığı veya Ortadan Kaldırılmadığı/İşlemin Hukuki Olarak Var Olduğundan Esasa Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

KHK-667/m.4

KHK-668/m.4

2577/m.2

ÖZET : Dava, davacının OHAL KHK’sında ismine yer verilmesiyle kamu görevine son verilmesine dair üniversite yönetim kurulu işleminin iptali istemine ilişkindir.

Davacının, 677 Sayılı KHK ekli listesinde ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmış olması, davaya konu üniversite yönetim kurulu kararı ile davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemi hukuken ortadan kaldırmamaktadır. Öte yandan davacı OHAL İnceleme Komisyonuna yaptığı başvuru neticesinde görevine iade edilmiş olup davaya konu kamu görevinden çıkartmaya yönelik yönetim kurulu işleminin açıkça davalı idare tarafından geri alınması veya bir başka işlemle ortadan kaldırılması gibi bir durum da söz konusu değildir. Dava konusu işlem hukuk alemindeki varlığını sürdürmekte olduğundan davanın esasına girilerek karar verilmesi yerine karar verilmesi yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

İSTEMİN KONUSU : Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesinin 08/12/2017 tarih ve E:2017/12431, K:2017/10116 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacı tarafından, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi ve 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin 8. fıkrasının (ç) ve (d) bentleri uyarınca kamu görevine son verilmesine ilişkin Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunun 06/09/2016 tarih ve 8 Sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nin 08/06/2017 tarih ve E:2016/1165, K:2017/1227 Sayılı kararında; 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, bir kamu personelinin kamu görevinden çıkarılabilmesi için, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun değerlendirilmesinin yeterli görüldüğü, bu konuda idarelere geniş takdir yetkisi verilmiş olduğundan, idarece FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen davacının, kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; ayrıca dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediğinden davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi isteminin de yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesinin 08/12/2017 tarih ve E:2017/12431, K:2017/10116 Sayılı kararında; davacının, dava konusu işlemden sonra 677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldığı, davacının kamu görevinin Kanun Hükmünde Kararname ile doğrudan sonlandırılması karşısında dava konusu işlemin kendiliğinden ortadan kalktığı, davanın konusuz kaldığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararı kaldırılmış, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI :

Davacı tarafından; Bölge İdare Mahkemesi'nin eksik incelemeyle karar verdiği, dava konusu işlemden önce Kanun Hükmünde Kararname eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmış olması nedeniyle dava konusu işlemin yok hükmünde olduğu, Kanun Hükmünde Kararname eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılma işlemi ile dava konusu işlemin niteliğinin ve hukuki irdelemesinin farklı olduğu, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davalı idare tarafından; Davalı idare tarafından; dava konusu işlemin usule ve hukuka uygun olarak tesis edildiğinden Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi ve 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin 8. fıkrasının (ç) ve (d) bentleri uyarınca Üniversitesi Yönetim Kurulunun 06/09/2016 tarih ve 8 Sayılı işlemi ile kamu görevinden çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine, anılan işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

Öte yandan davacı, 22/11/2016 tarih ve 29896 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden tekrar çıkarılmış, bu karara yönelik Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine ise görevine iade edilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "İdari Dava Türleri Ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı" başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasında, iptal davalarının, "idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu, maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar" olarak tanımlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İptal davasının konularından birini oluşturan bireysel idari işlemler, belli kişiler üzerinde yeni bir hukuki durum yaratma veya değiştirme gibi sonuçlar doğurmakta olup, görevli ve yetkili yargı merciince bu işlemler iptal edilinceye veya işlemi tesis eden idarece geri alınıncaya, kaldırılıncaya, değiştirilinceye veya düzeltilinceye kadar hukuki geçerliliğini korumaktadır.

Davacının, 677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmış olmasının, bakılmakta olan bu davaya konu Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulunun kararı ile davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemi hukuken ortadan kaldırdığından bahsetmek mümkün değildir.

Öte yandan, dava dosyasının incelenmesinden 677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmış olmasına yönelik kamu görevine iadesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurunun kabul edilmesi üzerine görevine iade edildiği görülmekle birlikte; davaya konu davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunun 06/09/2016 tarih ve 8 Sayılı işleminin açıkça davalı idare tarafından geri alınması veya bir başka işlemle ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değildir.

Netice itibarıyla dava konusu işlemin hukuk alemindeki varlığını sürdürdüğü açık olduğundan Bölge İdare Mahkemesince işin esasına girilerek dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabul edilerek; dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının ve davalının temyiz isteminin kabulüne;

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nin 08/06/2017 tarih ve E:2016/1165, K:2017/1227 Sayılı kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü, kararın kaldırılması, esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolundaki temyize konu Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesinin 08/12/2017 tarih ve E:2017/12431, K:2017/10116 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesine gönderilmesine, 15.04.2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan

(X)KARŞI OY :

Davacının temyiz isteminin reddi ile Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nin 08/06/2017 tarih ve E:2016/1165, K:2017/1227 Sayılı davanın reddine ilişkin kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü, kararın kaldırılması, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolundaki Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesinin 08/12/2017 tarih ve E:2017/12431, K:2017/10116 Sayılı kararının onanması gerektiği oyuyla çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

kazanci.com.tr