banner648
Av. Süleyman CAN
Av. Süleyman CAN
Yazarın Makaleleri
AVUKATLARIN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (GELİR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME)
GİRİŞ Bu yazıda, serbest meslek erbabı olan avukatların bir takvim yılında elde ettikleri serbest meslek kazançları üzerinden alınması gereken gelir vergisini avukatlar hakkında yapılan vergi incelemelerini de göz önünde bulundurarak ele...
İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİNİN TALİ NİTELİKTE OLMASI VE İŞLEM TESİS EDERKEN YASAL DAYANAĞIN OLMASI ZORUNLULUĞU
İdarenin tüzük ve yönetmelik çıkarma gibi klasik düzenleme yetkisi, özünde kanunların uygulanması bakımından tamamlayıcı ve kanunların çizdiği sınırlı bir yetki olup, idarenin kanuniliği ilkesinin bir gereğidir. Bunun tâbi bir sonucu...
ARSA METREKARE BİRİM DEĞERLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
GİRİŞ 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere Belediyeler tarafından takdir edilen asgari ölçüde metrekare birim değerinin tespitine dair takdir komisyonu kararının fahiş olduğunu düşünen emlak vergisi mükelleflerinin yapması gereken işlemlere...
VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE EMEKLİ MAAŞ HESABINA HACİZ KONULMASI
Bu yazımda, muhtelif yıllara ve vergilere ilişkin olarak vergi mükellefleri tarafından süresinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili amacıyla 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emekli maaş hesabına konulan haciz işleminin hukuka uygun...
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAPU HARCI İSTİSNASI
GİRİŞ 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak olan binalar için yapılacak işlemlerin; *noter harcı, *tapu harcı, *belediyelerce...
ÖZEL ESASLAR
Bu yazımda, vergi idareleri tarafından kod listesine alınan kişilerin, bu listeden çıkmak için yapmaları gereken işlemler hakkında yapılması gerekenlere değineceğim. GİRİŞ Vergi idareleri tarafından, sahte belge düzenleme fiili başta olmak...