T.C.
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
E. 2015/671
K. 2016/8894
T. 28.12.2016

* SANIĞIN ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ SGK'YA BİLDİRMEYEREK MAAŞINI ALMAYA DEVAM ETMESİ EYLEMİ
(Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Bulunmadığı Sanığın Söz Konusu Aylığı Ne Şekilde Aldığı Hususunun Dosya Kapsamından Anlaşılamamakla Bu Hususun Araştırılarak Vefat Eden Annesine Ait Bankamatik Kartıyla Çektiğinin Anlaşılması Halinde Eylemin “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ”Suçunu Oluşturduğu)

* DOLANDIRICILIK (Vefat Eden Annesinin Ölümünü SSK Genel Müdürlüğüne Bildirmeyerek Annesinin Vefat Eden Eşinden Aldığı Aylığı Almaya Devam Eden Sanığın Eyleminde Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Bulunmadığı Sanığın Söz Konusu Aylığı Ne Şekilde Aldığı Hususunun Dosya Kapsamından Anlaşılamamakla Bu Hususun Araştırılarak Vefat Eden Annesine Ait Bankamatik Kartıyla Çektiğinin Anlaşılması Halinde Eylemin “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ”Suçunu Oluşturacağı)

* BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANIMI (Vefat Eden Annesinin Ölümünü SSK Genel Müdürlüğüne Bildirmeyerek Annesinin Vefat Eden Eşinden Aldığı Aylığı Almaya Devam Eden Sanığın Eyleminde Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Bulunmadığı Sanığın Söz Konusu Aylığı Ne Şekilde Aldığı Hususunun Araştırılarak Vefat Eden Annesine Ait Bankamatik Kartıyla Çektiğinin Anlaşılması Halinde Eylemin “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ”Suçunu Oluşturacağı)

* ADLİ PARA CEZASI (Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması - Sanık Hakkında Adli Para Cezası Tayin Edilirken TCK. 61. Maddesi de Gözetilerek Belirlenen Tam Gün Sayısının Bir Gün Karşılığı Takdir Edilecek Miktar İle Çarpılması Suretiyle Adli Para Cezasının Tayini Bu Miktarın Suçtan Elde Edilen Menfaatin İki Katından Az Olması Halinde İki Katına Çıkarılmasından Sonra İndirim Nedeninin Uygulanması Gerektiği)
5237/m.61,158/1-e,245/1

ÖZET : 1- Dolandırıcılık suçunda unsur olan hilenin, gerçek kişiye yönelmesi ve hataya düşürülerek mağdur veya bir başkasının mal varlığı aleyhine, sanık veya bir başkasının lehine bir işlemde bulunmaya yöneltilmesi ve bu işlem sonucunda sanığın kendine veya başkalarının lehine haksız bir yarar sağlaması gerektiği cihetle, somut olayda, 21.02.2006 tarihinde vefat eden annesinin ölümünü SSK Genel Müdürlüğüne bildirmeyerek, annesinin vefat eden eşinden aldığı aylığı almaya devam eden sanığın eyleminde dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının bulunmadığı, sanığın söz konusu aylığı ne şekilde aldığı hususunun dosya kapsamından anlaşılamamakla, bu hususun araştırılarak vefat eden annesine ait bankamatik kartıyla çektiğinin anlaşılması halinde eylemin 5237 Sayılı TCK.nun 245/1. maddesindeki “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ”suçunu oluşturacağı gözetilmeden, eksik inceleme ile suç vasfında yanılgıya düşülerek dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine hükmolunması, 2- Sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-e, son maddesine göre adli para cezası tayin edilirken aynı Kanun'un 61. maddesi de gözetilerek, belirlenen tam gün sayısının bir gün karşılığı takdir edilecek miktar ile çarpılması suretiyle adli para cezasının tayini, bu miktarın suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olması halinde iki katına çıkarılmasından sonra indirim nedeninin uygulanması gerektiği gözetilmeden hatalı uygulama ile fazla ceza tayini, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : I-)Sanığın “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
5237 Sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 Sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı nedenin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
II- Sanığın “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanığın sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak:
1-) Dolandırıcılık suçunda unsur olan hilenin, gerçek kişiye yönelmesi ve hataya düşürülerek mağdur veya bir başkasının mal varlığı aleyhine, sanık veya bir başkasının lehine bir işlemde bulunmaya yöneltilmesi ve bu işlem sonucunda sanığın kendine veya başkalarının lehine haksız bir yarar sağlaması gerektiği cihetle, somut olayda, 21.02.2006 tarihinde vefat eden annesinin ölümünü SSK Genel Müdürlüğüne bildirmeyerek, annesinin vefat eden eşinden aldığı aylığı almaya devam eden sanığın eyleminde dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının bulunmadığı, sanığın söz konusu aylığı ne şekilde aldığı hususunun dosya kapsamından anlaşılamamakla, bu hususun araştırılarak vefat eden annesine ait bankamatik kartıyla çektiğinin anlaşılması halinde eylemin 5237 Sayılı TCK.nun 245/1. maddesindeki “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ”suçunu oluşturacağı gözetilmeden, eksik inceleme ile suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine hükmolunması,

2-) Kabule göre de;
a-) Sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-e, son maddesine göre adli para cezası tayin edilirken aynı Kanun'un 61. maddesi de gözetilerek, belirlenen tam gün sayısının bir gün karşılığı takdir edilecek miktar ile çarpılması suretiyle adli para cezasının tayini, bu miktarın suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olması halinde iki katına çıkarılmasından sonra indirim nedeninin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hatalı uygulama ile fazla ceza tayini,
b-) 5237 Sayılı TCK'nun 53. maddesine dair uygulamanın Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 Sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


kazancı.com.tr