Sn.TBMM;

Ülkemiz ekonomisinde soruna yol açan en büyük etkenlerden biri de şüphesiz döviz kurlarıdır. Döviz kurlarının TL karşısındaki değer artışı veya kaybı ise yalnız iç değil dış faktörlere de bağlı olduğundan ekonomiyi daimi surette belirsiz gelişmelerin etkisi altında bırakmaktadır.

Ekonomik istikrarın sağlanması için muallak ve belirsiz faktörlerin muhakkak surette en aza indirgenmesi gerekmektedir. Zira ülkemizin şu anda içinden geçtiği süreçte de dövizin yükselişi milli gayretlerle engellenmeye ve TL nin yeniden değerlendirilerek ekonomik istikrarın sağlanmasına çalışılmaktadır.

Bu kapsamda yasal düzenlemelerin de yapılması gerektiği açıktır.

TBK md.99 da yabancı para alacaklarının tahsili hususunda alacaklıya seçimlik haklar tanınmakta ve bu suretle belirsiz bir durum oluşturulmaktadır. Diğer taraftan md.99/1 uyarınca konusu para olan borçların ülke parası ile ödeneceği esası kabul edilmiştir. Bu durumda ortadaki vade tarihi, ödeme tarihi gibi belirsiz tarih ve kur alacaklarına bağlı değişkenlerin ortadan kaldırılması, Türk Parasının kullanımının da özendirilmesi gayesi ile mevcut düzenlemenin teklif edildiği şekilde değiştirilmesi takdirinize arz olunur;

Mevcut Düzenleme:
“Madde 99- Konusu para olan borç Ülke parasıyla ödenir.
Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parasıyla da ödenebilir.
Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı, bu alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parası ile ödenmesini isteyebilir.”

Teklif Edilen Metin:
“Madde 99- Konusu para olan borç Ülke parasıyla ödenir.
Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, alacağın tahsili ancak düzenleme tarihindeki kur üzerinden hesap edilecek ülke parası ile talep edilebilir.”Av. Uğur ŞİMŞEK