T.C.
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/1564
K. 2022/1897
T. 6.10.2022

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Davacı Vekili Ön İnceleme Aşaması Tamamlanmadan Önceki Aşamada Davadan Feragat Ettiğine Göre Tarifede Belirlenen Ücretin Yarısına Hükmedilmesi Gerektiği/Bu Durum İtibarıyla Davada Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Yararına Maktu Vekalet Ücretinin Yarısı Olan 2.550,00 TL Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği Halde Davalı Yararına Tam Vekalet Ücreti Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )

ÖN İNCELEME AŞAMASI TAMAMLANMADAN DAVADAN FERAGAT ( Tazminat - Davada Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Yararına Karar Tarihinde Geçerli Olan AAÜT 6 Maddesi İle 13/3-4 Maddeleri Uyarınca Verilecek Vekalet Ücretinin Maktu Olduğu Açık Olmakla İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Belirlenen 5.100,00 TL Maktu Vekalet Ücretinin Yarısı Olan 2.550,00 TL Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği Halde Davalı Yararına Tam Vekalet Ücreti Verilmesinin İsabetsizliği )

DAVADAN FERAGAT HALİNDE KARAR İLAM HARCINDAN SORUMLULUK ( Tazminat - 492 S.K. 22 Maddesinde "Davadan Feragat veya Davayı Kabul veya Sulh Muhakemenin İlk Celsesinde Vuku Bulursa Karar ve İlam Harcının Üçte Biri Daha Sonra Olursa Üçte İkisi Alınır" Düzenlemesi İle Davacı Tarafın İlk Celseden Önce Feragat Ettiği Anlaşıldığından Tahsili Gereken Maktu Red Harcının 1/3'ü Olan 26,90 TL Karar ve İlam Harcı İken Karar İlam Harcının Tamamından Sorumlu Tutulmasının Yerinde Görülmediği )

6100/m.312,326

492/m.22

AAÜT/m.6,13

ÖZET : Uyuşmazlık, haksız eylem iddiası ile maddi tazminat isteklerine ilişkindir.

1-Davacı vekili, ön inceleme aşaması tamamlanmadan önceki aşamada davadan feragat ettiğine göre tarifede belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekir Bu durum itibarıyla davada kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde geçerli olan AAÜT 6. Maddesi ile ve 13/3-4 Maddeleri uyarınca verilecek vekalet ücretinin maktu olduğu açık olmakla ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen 5100.00 TL maktu vekalet ücretinin yarısı olan 2.550,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği halde davalı yararına tam vekalet ücreti verilmiş olması usul ve yasaya uygun değildir.

2-Harç yönünden yapılan inceleme de ise; 492 Sayılı yasanın 22. maddesinde " Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa,karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır." düzenlemesi ile davacı tarafın ilk celseden önce feragat ettiği anlaşıldığından tahsili gereken maktu red harcının 1/3'ü olan 26,90-TL karar ve ilam harcı iken karar ilam harcının tamamından sorumlu tutulmuş olması da yerinde görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda ilk derece mahkemesince verilen, yukarıda tarih ve numarası gösterilen kararına karşı, davacılar istinaf başvurusunda bulunulmakla, dosyada duruşma yapılmasını gerektiren eksiklik görülmediğinden 6100 Sayılı HMK'nun 353/1-b-1-son cümle uyarınca istinaf incelemesinin duruşmasız yapılmasına karar verilerek, dosya incelendi; gereği düşünüldü:

KARAR : DAVACI İSTEMİNİN ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Müvekkillerinin babası .... ' nun davalılardan .... adına kayıtlı .... plakalı araç ile seyir halindeyken tek taraflı bir kaza yaparak 16/01/2016 tarihinde gerçekleşen bu kaza sonrasında hastanede vefat ettiğini, Kaza mahalline gelen trafik polisi ekibi tarafından tutulan 16/01/2016 tarih ve 2016/02 sıra sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile sonrasında Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan 2016/95S. Numaralı soruşturma kapsamında alınan 17/03/2016 tarihli bilirkişi raporu ışığında; kazanın, aşırı hız, alkol ve yoldaki viraj yön levhası eksikliği nedeni ile aracın takla atması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiğini , davalının kusuru %90 olarak belirlendiğini, söz konusu bilirkişi raporunda,viraj yön levhası eksikliğinden dolayı %10'luk kusurun ise, .... 'ne özgülendiğini, babalarını bu elim trafik kazasında kaybeden müvekkillerinin hem derin bir ıstırap içine girdiklerini , hem de yaşları ve eğitim durumları gözetildiğinde çalışamadıkları için babalarının maddi desteğinden yoksun kaldıklarından bahisle ; .... için 100-TL, .... için 100-TL olmak üzere toplam 200-TL destekten yoksun kalma tazminatının haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan 16/01/2016 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacılar vekili 03/02/2021 havale tarihli dilekçesinde davalı .... yönünden davadan feragat ettiklerini beyan etmiştir.

DAVALI CEVABININ ÖZETİ:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Çivril - Dinar Devlet Yolu'nun 3+050 kmsinde 16/01/2016 günü saat 02:00 sıralarında .... kum ocağı önünde meydana gelen tek taraflı, ölümlü ve maddi hasarlı trafik nedeniyle, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/95 Sayılı dosyasından aldırılan bilirkişi raporunda, kazanın meydana geldiği kesimde viraj yön levhası olmaması nedeniyle davalı idareye %10 kusur verildiğini ve davacı tarafın anılı bilirkişi raporuna dayanarak davalı idareye eldeki dosyada husumet yönelttiğini, Çivril Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen kaza tespit tutağı ve kaza yeri krokisinde de gösterildiği üzere, kazadan önce tehlikeli viraj yön levhasının Çivril - Dinar istikametinde mevcut olduğunu , kaza sırasında müteveffa sürücünün levhaya çarpması nedeniyle söz konusu levha hasarlandığını, kazada Çivril meskun mahal levhasının da hasar gördüğünü, davacı yanın taraflarına husumet yöneltirken dayanak aldığı bilirkişi raporunun kaza sonrası tanzim edildiği için levha görülemediğini, davalı idarenin kusursuz olması nedeniyle eldeki davanın esas yönünden davanın reddini talep etmiştir.

DELİLLER :

16/01/2016 tarih ve 2016/02 sıra sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı , öğrenci belgeleri, Çivril Sulh Hukuk Mahkemesi 2016/133E. Mirasçılık belgesi, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı 2016/95S. Numaralı soruşturma kapsamında alınan 04/02/2016 tarihli bilirkişi raporu, tüm dosya kapsamı.

İDM KARARININ ÖZETİ :

İlk Derece Mahkemesince verilen kararda özetle; davanın trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminata ilişkin olduğunu, dava konusu üzerinde tarafların serbestçe tasarruf edebileceğini, dava dosyasına sunmuş olduğu vekaletnamesinde davadan feragate ilişkin özel yetkisi olan davacılar .... vekilinin 23/01/2018 tarihli dilekçede, davalı .... yönünden davadan feragat ettiklerinin anlaşıldığını , davadan feragat beyanın usul ve yasaya uygun olduğundan bahisle feragat nedeniyle davanın reddine davalı .... kendisini vekille temsil ettiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi madde 13/2 ye göre 5.100,00-TL vekalet ücretinin davacı taraftan tahsiliyle Davalı .... 'ne verilmesine karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ :

Davacılar vekili istinaf dilekçesinde özetle; davalı kurumca bilirkişi raporuna edilen itirazın taraflarına tebliğ edilmediğini , davalı kurumun kusuru bulunmadığının taraflarınca bilinmesinin mümkün olmadığını , huzurda görülen davada, davalı kurumun taraflarınca davalı taraf olarak gösterilmesinde kusurlarının bulunmadığını , dava açmada haklılık duruma araştırılmadan davalı .... lehine tam vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğu gibi hak arama özgürlüğünü de zedeleyici mahiyette olduğunu , hükmedilen vekalet ücretinin talep edilen miktarı geçemeyeceğini , tensip tutanağının dahi feragat beyandan sonra düzenlendiğini , itirazlarının kabul görmemesi halinde dahi; en azından maktu vekalet ücretinin yarısına hükmedilmesi gerektiğini , karar ve ilam harcına tam olarak alınmasına hükmedilmesinin kanuna aykırı olduğundan bahisle , kararın ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İSTİNAFA CEVAP :

Davalı taraf istinafa cevap vermemiştir.

G E R E K Ç E

Uyuşmazlık, haksız eylem iddiası ile maddi tazminat isteklerine ilişkin olup, ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce gerçekleşen feragat üzerine red kararı verilmiştir.

6100 Sayılı HMK.'nun 312. maddesi; "Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir."

HMK'nun “Yargılama giderlerinden sorumluluk” başlıklı 326. maddesinde, “Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır. Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

6100 Sayılı HMK'nun 312/2 maddesi "Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez." hükmü davanın kabul edilmesi halinde uygulanacak düzenlemedir.

Bu durumda yargılama giderlerinin , aleyhine hüküm verilen tarafa yükletilmesinde usul ve yasaya aykırı yön bulunmamaktadır.

Karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT nin , davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret başlıklı 6. Maddesi uyarınca " Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz."

Yine tarifenin üçüncü kısmına göre ücret başlıklı 13. Maddesi uyarınca Bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için bu Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7. maddenin ikinci fıkrası, 10. maddenin üçüncü fıkrası ile 12. maddenin birinci fıkrası, 16. maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. (3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. (4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

Davacı vekili, ön inceleme aşaması tamamlanmadan önceki aşamada davadan feragat ettiğine göre tarifede belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekir Bu durum itibarıyla davada kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde geçerli olan AAÜT 6. Maddesi ile ve 13/3-4 Maddeleri uyarınca verilecek vekalet ücretinin maktu olduğu açık olmakla ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen 5100.00 TL maktu vekalet ücretinin yarısı olan 2.550,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği halde davalı yararına tam vekalet ücreti verilmiş olması usul ve yasaya uygun değildir.

Harç yönünden yapılan inceleme de ise; 492 Sayılı yasanın 22. maddesinde " Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa,karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır." düzenlemesi ile davacı tarafın ilk celseden önce feragat ettiği anlaşıldığından tahsili gereken maktu red harcının 1/3'ü olan 26,90-TL karar ve ilam harcı iken karar ilam harcının tamamından sorumlu tutulmuş olması da yerinde görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenler ve tüm dosya içeriğine göre; davacı vekilinin yargılama giderinden sorumlu tutulmamalarına yönelen istinaf nedenleri yerinde görülmediğinden 6100 Sayılı HMK'nun 353/1. fıkrası (b-1) bendi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine davacı vekilinin vekalet ücreti ve harç miktarına yönelen istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nun 353/1. fıkrası (b-2) bendi gereğince kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, kabul edilen istinaf nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden düzeltilerek yeniden esas hakkında karar vermek suretiyle feragat nedeniyle davanın reddine davalı .... kendisini vekille temsil ettiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi madde 6 ve 13/3-4 ye göre 2550,00 -TL vekalet ücretinin davacı taraftan tahsiliyle Davalı .... 'ne verilmesine, Alınması gerekli toplam 26,90 TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-)Davalı vekilinin yargılama giderinden sorumlu tutulmamalarına yönelen tüm istinaf nedenleri yerinde görülmediğinden istinaf isteminin 6100 Sayılı HMK'nun 353/1. fıkra (b-1) bendi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-)Davacı vekilinin vekalet ücreti ve harç miktarına yönelen istinaf isteminin 6100 Sayılı HMK'nun 353/1. fıkra (b-2) bendi gereğince KABULÜNE,

3-)İlk Derece Mahkemesi olan İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/69 Esas - 2022/169 Karar sayılı 24/02/2022 tarihli kararının KALDIRILMASINA,

4-)Düzelterek yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle;

5-)Feragat nedeniyle davanın reddine,

a-) Alınması gerekli toplam 26,90 TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

b-) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

c-) Davalı .... kendisini vekille temsil ettiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi madde 6 ve 13/3-4 ye göre 2550,00 -TL vekalet ücretinin davacı taraftan tahsiliyle Davalı .... 'ne verilmesine,

6-)Davacı tarafından peşin yatırılan 220,70-TL istinaf yoluna başvurma harcının mahsubuyla Hazineye gelir kaydına, 80,70-TL istinaf karar ve ilam harcının talep halinde davacıya iadesine,

7-)Davacı tarafından yapılan 13,00-TL istinaf yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-)Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

9-)Artan gider avanslarının yatıranlara iadesine,

10-Kesin olan işbu kararın taraflara tebliği, avans ve harç tahsil / iade işlemlerinin İlk Derece Mahkemesi'nce yerine getirilmesine,

İlişkin dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, 06.10.2022 tarihinde, 6100 Sayılı HMK'nun 362. Maddesi (1-a) bendi gereğince KESİN olarak oybirliği ile karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır