HAKLARINDA 213 SAYILI VUK MAD. 359/B FIKRASINDA YER ALAN DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ YOK ETME VEYA DEFTER SAYFALARINI YOK EDEREK YERİNE BAŞKA YAPRAKLAR KOYMA VEYA HİÇ YAPRAK KOYMAMA VEYA BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TÜMÜYLE YA DA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLEME FİİLLERİNDEN YOLA ÇIKILARAK YAPILAN VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDEN MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIMI TALEPLERİNİN AKIBETİ NEDİR?

7326 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2021/1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İç Genelgesi vergi teşkilatına 18.06.2021 tarihinde yollanmıştır. Bu iç genelgede kesinleşmiş vergi borçlarının tekrar yapılandırılması, haciz işlemlerinin kaldırılması, emanetteki paralar ile cebren tahsil edilen paraların mahsup sırası, iadeler, borcun bulunmadığına ilişkin belge istemleri, kesinleşmemiş ya da ihtilaflı dosyaların akıbeti, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler, tarhiyat öncesi uzlaşma talepli vergi inceleme raporları, haklarında 213 sayılı VUK’un 359. Maddesinin (b) fıkrasında yer alan hileli vergi suçları ve diğer yapılandırma ile ilgili konularda ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Bu çalışmamızda haklarında 213 sayılı VUK’un 359. Mad. (b) fıkrasında yer alan hileli vergi suçlarıyla ilgili durumlarda matrah artırımının hangi koşullarda yapılabileceği ayrıntılı olarak açıklanmış bulunmaktadır.

Buna göre,

1. 7326 sayılı kanunun 5. Maddesinin 9. Fıkrasının (b) bendi gereğince,  mezkur maddenin yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihi itibarıyla haklarında, 213 sayılı kanunun 359. Maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin, 5. Maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah ve vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilecektir.

Kanunda yer alan hüküm gereğince, kanunun 5.  Maddesinde belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmayanların madde hükümlerinden faydalanması mümkün değildir.

Söz konusu mükelleflerin matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanmalarına yönelik detaylı açıklamalara 1 seri nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliğinin (V/E-7) bölümünde yer verilmiştir.

2. Kanunun 5. Maddesinin yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihi itibarıyla haklarında, 213 sayılı kanunun 359. Maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi kapsamında, kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından, bir başka ifadeyle 01.07.2021 tarihinden itibaren 12 ay içerisinde (30.06.2022 tarihine kadar bu tarih dahil) bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin yazı (Ek:1) kanunun 5. Maddesinde öngörülen süre ve şekilde matrah veya vergi artırımında bulunan mükelleflere, tebliğ edilecektir.

Söz konusu vergi incelemesinin kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından (01.07.2021 tarihinden) itibaren 12 ay içerisinde (30.06.2022 tarihine kadar, bu tarih dahil) sonuçlandırılamaması durumunda, inceleme hakkında Vergi Denetim Kurulunun ilgili Daire Başkanlığından bilgi talep edilecek, incelemenin bu süre içerisinde sonuçlandırılamadığının anlaşılması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin yazı (Ek:2) kanunun 5. Maddesinde öngörülen süre ve şekilde matrah veya vergi artırımında bulunan mükelleflere, tebliğ edilecektir.

Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, vergileri, tebligatı izleyen aydan başlamak üzere matrah ve vergi artırımı sırasındaki tercihlerine göre ödemeleri ve kanunun 5. Maddesinde öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla, bahse konu mükellefler kanunun 5. Maddesi hükümlerinden yararlanabilecektir.

Söz konusu mükellefler hakkında kanunun 5. Maddesinin 9. Fıkrasının (b) bendinin yanı sıra artırımda bulundukları dönem ve vergi türlerine ilişkin olarak aynı fıkranın (c) bendine göre de vergi incelemesi ya da takdir işlemi yapılabilecek ancak bu işlemlerin tamamı, kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi ve 3. Fıkrasının € bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunun yayımı tarihi izleyen ayın başından itibaren 12 ay içerisinde (30.06.2022 tarihine kadar, bu tarih dahil) sonuçlandırılacaktır. Bahse konu süre içerisinde sonuçlandırılamaması durumunda bu işlemlere devam edilmeyecektir. Söz konusu vergi incelemelerinden bu süre içerisinde sonuçlandırılanlarla ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.

Kanunun 5. Maddesinin 9. Fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca yapılan vergi incelemesi ya da takdir işlemlerinin sonuçlanma zamanı ile bu inceleme ve takdir işlemlerinde tespit edilen hususlara ilişkin olarak tebliğin (E/E-7-b-ba) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

3. Kanunun 5. Maddesinin 9. Fıkrasının (e)  bendinde yer alan hükümler gereğince, söz konusu fıkranın (b) bendi kapsamındaki vergi incelemesinin tamamlanması sonucunda bahse konu bentte belirtilen fiillerin varlığının tespit edilmesi halinde, bu mükellefler tarafından daha önce matrah veya vergi artırımları yapılmış olsa dahi söz konusu matrah ve vergi artırımları dikkate alınmayacaktır. Bu durumun tespitine ilişkin yazı (Ek:3) kanunun 5. Maddesinde öngörülen süre ve şekilde matrah veya vergi artırımında bulunan mükelleflere, tebliğ edilecektir.

4. Kanunun 5. Maddesinin yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihi itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359. Maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerden, 7326 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 9. Fıkrasının (b) bendi kapsamında, 5. Maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunanlara ilişkin bilgiler, ayrıntıları Gelir idaresi Başkanlığı tarafından ileri tarihte belirtilecektir.