Av. Ahmet Burak YALÇIN

Tahliye Taahhütnamesi Yazılı Olmak Zorunda mıdır ?

Tahliye Taahhüdünün ispatı bakımından, öncelikle, taahhüt yazılı olarak yapılmalı ve kiracının imzasını taşımalıdır. Tahliye taahhütnamesi, kiracının barınma hakkı gibi çok önemli bir hakkını elinden alıyor olması dolayısı ile, tahliye taahhütnamesini kiracı dışında diğer aile bireyleri imzalayamaz; ancak ve ancak, kiracı veya kiracının vekil tayin ettiği bir kişi bu sözleşmeyi imzalayabilir. Burada da genel vekaletname yetersiz kalmakta, tahliye taahhütnamesini imzalayacak kişiye bu hususta özel yetki verildiğini gösterir vekaletname düzenlenmesi gerekir.  

Tahliye taahhüdünün yazılılık şartına dönecek olursak, kural olarak, tahliye taahhüdünün yazılı olması gerekli ve yeterli olmakla birlikte, tahliye taahhüdünün noterlikte yapılması, kiracının taahhütnameye itiraz etme imkanını neredeyse imkansız kılar ve olası bir hukuki ihtilafta, mahkemenin, kapsamlı araştırma yapmasına gerek kalmaz.

Bir diğer önemli husus da, taşınmaz birden fazla kiracıya kiralanmışsa, tahliye taahhüdünün bütün kiracılar tarafından imzalanmış olması gerekir. Tahliyesi taahhüt edilen taşınmazın hangi sözleşme kapsamında ve  hangi konut veya işyerinin tahliye edileceği açıkça anlaşılır olmalı, adres bilgileri doğru ve tam olarak belirtilmelidir. Öte yandan, Tahliye Taahhüdü herhangi bir şarta bağlı olamaz, şarta bağlı kurulan taahhütler geçersizdir.

Tahliye Taahhüdündeki Tarihler Nedir ve Ne Şekilde Düzenlenmelidir ?

Tahliye Taahhüdünde iki adet tarih bulunur; biri düzenleme tarihi, diğeri ise tahliye tarihi...Tahliye taahhüdünün tarihi, kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olmalıdır; tahliye taahhüdü, kira sözleşmesinden önce veya kira sözleşmesi ile aynı tarihli ise, taahhütname yine geçersiz sayılacaktır. Tahliye tarihi, düzenleme tarihinden sonraki herhangi bir tarih olabilir.

Uygulamada, gün - ay - yıl şeklinde olmayıp da, ifadeden ne zaman olduğu anlaşılan tarihler de geçerli kabul edilir. Örneğin, "2023 yılının Ramazan Bayramının 2. Günü tahliye edeceğimi taahhüt ediyorum" şeklindeki bir ifade, geçerli kabul edilir.

Ancak, muğlak ifadeler tahliye taahhütnamesini geçersiz kılar. "Fenerbahçe şampiyon olduğunda..." ya da "kör buzağı topalladığında" gibi ifadeler kabul edilmez

Tarih Kısmı Boş Olan Taahhütler Geçerli Midir ?

Tarih kısmı boş olan Tahliye Taahhütlerinin ev sahibi tarafından sonradan doldurulmasını Yüksek Mahkeme, hukuka uygun görmektedir ve biz de bu görüşe katılıyoruz.

Ancak taahhüdün geçerliliği 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu "Kesin Hükümsüzlük" veya irade sakatlıklarından olan mülga kanundaki ifadesiyle, "Hata", "Hile", "İkrah", güncel ifade ile "Yanılma", "Aldatma" ve "Korkutma" hallerinin ispatı ile taahhüdün geçersizliği kabul edilebilir. Ancak irade sakatlığı ile taahhüt verdiğini iddia eden kiracı, bu sözleşmeyi düzenleme tarihinden 1 yıllık süre içerisinde iptal ettirmesi gerekmektedir.

Kiralananın Aile Konutu Olmasının Tahliye Taahhüdüne Tesiri Var Mıdır ? 

Kiralanan yerin aile konutu olması halinde, kira sözleşmesinde ismi yazan eşin tek başına tahliye taahhüdünü imzalaması yeterli değildir; her iki eşin de imzasının alınması gerekir. Aksi halde, tahliye taahhüdüne dayanılarak aile konutu tahliye edilemez.

Kiracı Taahhüt Ettiği Tarihte Tahliye Etmezse Ne Yapmak Gerekir ?

Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içerisinde tahliye talebiyle icra takibi başlatılmalı ya da doğrudan tahliye davası açılmalıdır. Bu süre kaçırılırsa, kiracının tahliye taahhüdüne dayanarak tahliyesini isteme hakkınız düşer.

Bu bir aylık süre içerisinde, kiracıya bildirimde bulunarak dava açılacağı ihtar edilirse, dava açma süresi, kira yılı boyunca uzamış olur.

Kiracı Tahliyeye İtiraz Ederse Ne Yapmak Gerekir ?

Kiracı kendisine gönderilen tahliye emrine, taahhütnamedeki imzanın kendisine ait olmadığına ve/veya taahhüdün düzenlenme tarihine itiraz etmemişse, bu itirazın kaldırılması için icra hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır.

Söz konusu taahhüt noterde yapılmamışsa ve kiracı, tahliye taahhüdündeki imzaya ve/veya taahhüdün tarihine itiraz ederse, bu itirazın kaldırılması için icra hukuk mahkemesinde değil, sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılması gerekir.