T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2022/7789 E., 2023/181 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

İcra memur muamelesine şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararın alacaklı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Alacaklı vekili dilekçesinde; borçlunun pasif taşınmaz kayıtlarının sorgulanarak dosyaya kaydedilmesine dair talebinin reddine ilişkin 07.09.2021 tarihli icra müdürlüğü işleminin iptalini talep etmiştir.

II. CEVAP

Yargılama hasımsız yürütülmüştür.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile alacaklı vekilinin alacağın tahsiline yönelik gerekli araştırma ve sorgulama işlemlerini icra müdürlüklerinden talep edebileceğini ancak mülkiyet hakkının korunması amacıyla açılacak davalar için toplanacak bilgi ve belgeleri müdürlükten talep edemeyeceğini, borçluların pasif taşınmaz kayıtlarını 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2/3 maddesi uyarınca tapu sicil müdürlüğünde inceleyerek belgeleri temin edebileceğinden şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuran

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Takibin kesinleşmesinden önceki tarihte borçluların mülkiyetinden çıkmış taşınmazların sorgulanmasının icra dairesi tarafından yapılabileceğini, icra dairesinden borçlu adına kayıtlı iken terkin edilmiş, taşınmaz bilgilerinin sorgulanmasını talep ettiğini, güncel maliklerin kimlik bilgilerinin talep edilmediğini, benzer konuda lehe verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararları olduğunu kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile borçlunun pasif taşınmaz kaydının sorgulanmasında ulaşılacak bilgilerde hali hazırdaki malike ait bilgilerin de yer alacağını, talebin kabulünün anayasal güvenceye bağlanan kişisel verilerin korunması düzenlemesine aykırı olduğunu, icra müdürlüğü alacağın tahsiline yönelik sınırlı işlemler için bilgi toplayabileceğinden alacaklı tarafın istinaf başvurusunun HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuran

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Takibin kesinleşmesinden önceki tarihte borçluların mülkiyetinden çıkmış taşınmazların sorgulanmasının icra dairesi tarafından yapılabileceğini, icra dairesinden talebinin borçlu adına kayıtlı iken terkin edilmiş, taşınmaz bilgilerinin sorgulanmasına ilişkin olduğunu güncel maliklerin kimlik bilgilerinin talep edilmediğini, benzer konuda lehe verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararları olduğunu kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, borçlular adına kayıtlı pasif taşınmaz bilgilerinin sorgulanması yönündeki alacaklı vekili talebinin reddine dair icra müdürü işleminin iptaline ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İcra İflas Kanununun 367. maddesi, Bankacılık Kanununun 73. maddesi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3/1-d ve 28/1-d maddeleri

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, davacının iddia ve savunmasına, dayandığı belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup alacaklı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
12.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.