banner647
Av. Nur Nihal TAVLAN
Av. Nur Nihal TAVLAN
Yazarın Makaleleri
TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DELİL OLARAK KULLANILMASI VE İSPATI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18.maddesinde tacirlerin kanunda öngörülen gerekli ticari defterleri tutmakla yükümlü olduğu düzenlenmiş olup, ticari defter tutma yükümlülüğü tacir olmaya bağlanmış bir sonuçtur.[1] Ticari defter...
ÇEKİN SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ile 5941 sayılı Çek Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan tebliğlerle düzenlenen bir kıymetli evrak olan çek ticari hayatta vazgeçilmez bir ödeme aracıdır. Bu kapsamda çek oluşturulduğunda kanunda...
CEZA YARGILAMALARINDA AVUKATIN KAMU GÖREVLİSİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ
Avukatların bağımsızlığı, vatandaşların hukuka katılımının bir garantisi ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesinin de bir teminatıdır. Bu nedenle de avukatlık mesleğinin bağımsızlığı, adil yargılanma hakkı ve yargı bağımsızlığı...
MÜŞTERİLERİN İNTERNET BANKACILIĞI HESABINDAN ÇALINAN PARALARINDAN KİM/KİMLER SORUMLU?
Günümüzde teknolojinin gelişmesinin yanı sıra yaklaşık iki senedir yaşadığımız pandemi sürecinin de etkisiyle artık işlemlerimizin hepsini online sistemde gerçekleştirmekteyiz. İnternet günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında...
FLÖRT/ARKADAŞLIK TEKLİFİ İLE CİNSEL TACİZ SUÇU ARASINDAKİ FARKIN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Yargıtay'ın son dönemlerde verdiği kararlar ile cinsel taciz/kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları ve flört/arkadaşlık teklifi arasındaki farkı ayırt etmek bir hayli zorlaşmıştır. Flört/arkadaşlık ilişkisi kurma, insanın tabiatından...
BOŞANMA DAVALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI MÜMKÜN MÜ?
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte, özellikle çekişmeli boşanma davalarında, eşlerin birbirlerinin ses kayıtları, görüntüleri, üçüncü kişiler ile yazışmaları gibi kişisel verilerini mahkemede delil olarak sunma eğilimlerinin...
GAİP VEYA KAÇAK SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ
Ceza muhakemesinin temel amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Yargıtay'ın muhtelif kararlarında da, ceza muhakemesinin amacı; 'her somut olayda kanuna ve usulüne uygun olarak toplanan delillerle maddi gerçeğe ulaşıp adaleti sağlamak, suç...
ZORUNLU COVID-19 AŞI UYGULAMASI MÜMKÜN MÜ?
2019 yılı Mart ayından bu yana ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının etkileri sürmekle birlikte, aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesi ile Dünya genelinde Aralık 2020, Türkiye'de ise 13 Ocak 2021 tarihinde...
BORÇLU EŞİN “ANLAŞMALI BOŞANMA” ADI ALTINDA ALACAKLILARINDAN MAL KAÇIRMASININ YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Boşanma Sebeplerinden olan 'Evlilik Birliğinin Sarsılması” başlıklı 166. maddesinin 3. fıkrasında evliliğin 1 yıldan fazla sürmüş olması ve düzenlemede yer alan diğer koşulların da bulunması...
ŞÜPHELİNİN SORUŞTURMA DOSYASINDAN ÖRNEK ALMA VASITASIYLA MÜŞTEKİNİN AÇIK ADRES VE TELEFON BİLGİLERİNE ERİŞEBİLMESİ SORUNU
Savcılıkça yapılan soruşturmanın sağlıklı ve hızlı bir biçimde yürütülebilmesi ve bu süreçte masumiyet karinesine uyulabilmesi için soruşturmanın gizli şekilde yürütülmesi gereklidir. Soruşturma süresince somut olaydaki maddi gerçeğe...
CEZA HUKUKUNDA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK, YAKALANMASI VE GÖZALTINA ALINMASI
Geleceğin yetişkinleri olarak nitelendirebileceğimiz ve korunması gereken varlıklar olan çocuklar ulusal ve uluslararası metinlerde yetişkinlerden farklı hükümlere tabi tutulmuşlardır. Hukukumuzda çocuklara ilişkin düzenlemeler, 5237 Sayılı...
YARGITAY İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE MİRAS HUKUKUNDA MUVAZAALI İŞLEMLER
Miras hukuku uygulamalarında türlü nedenlerle kişilerin muvazaalı işlem yapma yoluna başvurduğu görülmektedir. Muris muvazaasında miras bırakanın amacı mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmaktır. Bunun dışında muvazaalı işlem...
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDA FAİLİN DE ÇOCUK OLMASI HALİNDE MAĞDUR, VASİ VEYA VELİNİN ŞİKAYETİNİN ARANMASI SORUNU
Son yıllarda cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilen vakalar, sosyal medya başta olmak üzere diğer kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı ile daha da görünür hale gelmiştir. Kültür veya sosyal sınıf...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BOŞANMA DAVLARINDA HUKUKA AYKIRI DELİLİN NİTELENDİRİLMESİ
6100 Sayılı HMK m. 189/1 ve Anayasa m.36/1[1] gereğince hukuk davalarında, taraflara, belirli süre ve usul kurallarına bağlı olarak, iddia ve savunma haklarını tam anlamıyla kullanabilmeleri için ispat etme hakkı tanınmıştır.[2] İspatın...
CEZA HUKUKUNDA MASUMİYET KARİNESİ VE SONUÇLARI
Ceza muhakemesinin birincil amacı insan hakları ihlallerine yol açmadan ve usul hukuku kurallarına bağlı kalınarak maddi gerçeğe ulaşmaktır.[1] Yargılama ve cezalandırma yetkisi tekel olarak devlete ait olduğundan, ceza muhakemesinin bu amacı...
CEZA MUHAKEMESİNDE MOBESE KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ
Kamu güvenliğinin tesisi maksadıyla kamuya açık alanlara kurulan görüntü kayıt sistemleri vasıtasıyla hem kitlesel gözetleme, izleme, kaydetme faaliyeti yapılmakta hem de gerektiğinde bu faaliyetler kalabalık içerisindeki bir birey üzerinde...
HUKUKA AYKIRI OLARAK MI GÖZETLENİYORUZ?
Gelişen teknolojik imkânlar ile birlikte devlet organlarınca, kamu güvenliğinin tesisi amacıyla kamuya açık alanlara kurulan görüntü kayıt sistemleri vasıtasıyla kitlesel gözetleme, izleme, kaydetme faaliyeti yapılmaktadır. Üstelik söz...
YARGITAY İÇTİHATLARI KAPSAMINDA HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI VE SAĞLIK HUKUKUNDA TAZMİNAT
Sağlık hukuku kapsamında hekim ile hasta arasındaki ilişki; kişinin yaşam hakkı, vücut bütünlüğü ve kişilik hakları ile doğrudan ilişkili olduğundan diğer hukuki ilişkilere nazaran önem arz etmektedir. Öncelikle hasta ile hekim arasındaki...
AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMASI VE MÜVEKKİLİNE AİT BİLGİ / BELGELERİ PAYLAŞMASI KANUN İLE DÜZENLENEBİLİR Mİ?
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 34'ncü maddesinde belirtildiği üzere avukatlar, üstlendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler.[1] Avukatların, Kanunun 34'ncü maddesinde...